Zápis z výroční schůze

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z výroční členské schůze

MO Domašov nad Bystřicí

ze dne 22.02.2020 v Bohuňovicích

 

Program schůze:

 

 1. Zahájení

 2. Volba komisí: - mandátové

 • návrhové

 • volební

 

 1. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze 2019

 2. Zpráva mandátové komise

 3. Zpráva předsedy o činnosti a výsledcích hospodaření MO za rok 2019

 4. Zpráva předsedy o čerpání finančních prostředků MO za rok 2019

 5. Zpráva rybářského hospodáře za rok 2019

 6. Zpráva o práci s mládeží v rybářských kroužcích v roce 2019

 7. Plán činnosti MO na rok 2020

 8. Rozpočet MO na rok 2020

 9. Zpráva dozorčí komise MO za rok 2019

 10. Volba delegáta krajské konference ÚS ČRS Ostrava

 11. Udělení čestného odznaku III. Stupně za činnost pro ČRS

 12. Diskuze

 13. Usnesení

 14. Závěr

 

 

Ad 1. Zahájení

Schůzi zahájil v 10:00 hodin v souladu s plánem z pověření výboru předseda MO Domašov nad Bystřicí pan Mgr. Radomír Bednář.

Vzhledem k tomu, že nebyla na začátku řádně svolané členské schůze MO přítomna nadpoloviční většina registrovaných dospělých členů MO, kterých je ke dni 31.12.2019 celkem 529 dospělých, byla VČS přerušena a otevřela se neformální diskuze. V souladu se Stanovami bylo jednání členské schůze bylo zahájena o patnáct minut později, tedy v 10:15 hodin, za přítomnosti členů, kteří se dostavili.

 

Ad 2. Volba komisí

Předseda Mgr. Radomír Bednář vedl volbu všech komisí:

 1. Do mandátové komise byli navrženi Ing. Josef Lavička, Jiří Slížek, Alois Jančík. Výsledek volby – pro: 31, proti: 0, zdrželo se: 0

 

 1. Do návrhové komise byli navrženi Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Jiří Slížek ml., Patrik Samek. Výsledek volby – pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0.

 

 1. Do volební komise byli navrženi Jáchym Koiš, Vlastimil Povalil, Vítězslav Šťota. Výsledek volby – pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0

 

Ad 3. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze ze dne 23.02.2019

Kontrolu plnění usnesení provedl předseda MO pan Mgr. Radomír Bednář, který konstatoval, že všechny body přijatého usnesení ze dne 23.02.2019 byly splněny.

 

Ad. 4. Zpráva mandátové komise

Pan Ing. Lavička zvolený předseda mandátové komise uvedl, že je přítomno 31 členů s hlasem rozhodujícím a 1 člen do 15 let.

 

Ad. 5 Zpráva předsedy o činnosti a výsledcích hospodaření MO za rok 2019

 

Vážení přítomní,

Na úvod naší členské schůze mi dovolte krátkou vzpomínku na Ing. Rudolfa Žaloudka, který zemřel v lednu tohoto roku po delší vážné nemoci v Moravském Berouně ve věku 76 let. Pracoval po několik desetiletí ve výboru naší MO ve funkci zástupce hospodáře, v posledních dvou letech vzhledem k vážnosti onemocnění se již neúčastnil schůzí výboru, ale do loňského roku alespoň zajišťoval výdej povolenek v Moravském Berouně. Uctěme tedy jeho památku minutou ticha.

Nyní bych vás ve svém příspěvku informoval o činnostech a výsledcích naší MO za uplynulý r.2019. Výbor MO se scházel 1x měsíčně v Bohuňovicích a jedna schůze proběhla na pstruží líhni v Domašově nad Bystřicí. Pouze v měsíci srpnu se výborové schůze nekonají.

1. Informace o členské základně a revírech:

K tomuto bodu jen obecně, bližší informace podá ve své zprávě hospodář. Stav členské základny se oproti předchozímu roku nezměnil, v současné době máme celkem 575 členů. V rámci celé ČR se sdružuje v ČRS okolo 244 tis. členů v 485 MO, z toho v M-S územním svazu zhruba 44 tis. členů v 60 MO. Obhospodařujeme dva revíry a to Hanáckou Bystřici 3 a 4 a Trusovický potok 1. Naše revíry byly v loňském roce zařazeny do průzkumného programu, který se zabývá mapováním celkové situace na pstruhových vodách a následně opatřeními pro zlepšení stavu populací Po a Li. Vzhledem k neustále se snižujícím průtokům a vysokému stavu vodních predátorů budou tyto výstupy předány i na MŽP, aby byly podloženy naše snahy o regulaci početních stavů zejména vyder říčních. Na návrh hospodáře Čestmíra Janoštíka schválil výbor v letošním roce mimořádné zarybnění nad limit osazovacího plánu

ve výši cca 20 tis. Kč z našich finančních prostředků. Bude se jednat o zarybnění rybníků kaprem, případně amurem.

2. Informace o našem rybochovném zařízení – pstruží líhni:

Všichni jistě víte, že v posledních několika letech naši líheň intenzivně modernizujeme a tomu odpovídá i značný nárůst produkce ryb pro ČRS. V loňském roce činil nárůst produkce oproti r. 2018 více než 600 tis. Kč, a to na 2.962.774,- Kč. Z této částky připadá na tržní ryby 2.522.499,- Kč, v objemu to je více než 16 tuna ryb a na jikry, plůdek a násadu 440.275,- Kč. Část takto získaných prostředků bude opět vynaložena na další zkvalitnění chovu a zlepšení technického zabezpečení, případně na uhrazení pracovní činnosti brigádníků, kteří mají splněné povinnosti, ale vzhledem k objemu práce je jejich pomoc nezbytná. Současně bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli na stovkách hodin práce na líhni v loňském roce a mnohonásobně překročili svou povinnost. Největší poděkování patří hlavně zaměstnanci líhně Karlu Otoupalíkovi, jehož odborné a praktické znalosti nám umožnily tyto výsledky a současně i hospodáři Čestmíru Janoštíkovi, který organizuje brigády a nechybí na žádné akci.

V současné době je na líhni dostatek jiker i násad, které umožní v letošním roce tržby v celkovém objemu cca min. 2,9 mil. Kč.

V r. 2019 proběhly ze získaných dotací (ÚS ČRS Ostrava a SZIF MZe) zejména tyto investiční akce:

a) rekonstrukce čelní hráze rybníku č.1 – náklady 359.703,- Kč

b) rekonstrukce náhonu vody v místech průsaků – náklady 490890,- Kč

c) přepažení rybníku č.2 pro chov lipana – náklady 681205,- Kč

a dále některé neinvestiční akce:

montáž otočné rampy na čerpání vody s výkonným čerpadlem – náklady 56.683,- Kč

Dohromady činila částka na rekonstrukci líhně 1.588.481,- Kč.

Spolupráce v distribuci ryb probíhala bezproblémově díky profesionálnímu přístupu technika z ÚS ČRS Ing. Rostislava Trybučka i ostatních pracovníků účastnících se distribuce ryb.

3. Brigádnická činnost a další členské povinnosti

V r.2019 bylo odpracováno našimi členy mimo výbor celkem 1.694 hodin, brigád se zúčastnilo cca 70 členů a to zejména při odlovech a vysazování plůdku na potocích, práci na líhni, při opravách splávků pro ryby, sečení trávy, apod. Pro letošní rok jsme opět nestanovili konkrétní termíny brigád, ale při výdeji povolenky jste obdrželi leták s jmenným a telefonním seznamem vedoucích pracovních skupin, se kterými můžete brigádu dohodnout individuálně.

Jako každý rok, tak i letos připomínám opakující se problém a to odevzdání povolenky a sumáře do určitého termínu (MP do 15. ledna a P do 15. prosince). Po ukončení tohoto termínu výdejce povolenek obvolával asi 20 členů, kteří na odevzdání povolenky zapomněli. Doporučujeme toto provádět osobně u výdejce povolenky, neboť ten může upozornit na chyby v sumáři a rovněž zaznamená ihned odevzdání povolenky do členského průkazu. V letošním roce nevrátilo povolenky z r.2019 5 našich členů.

4. Činnost rybářské stráže

V roce 2019 jsme měli celkem 6 členů rybářské stráže, vedoucí Josef Náplava. Podle předloženého výkazu činnosti v průběhu celého roku bylo kontrolováno 40 rybářů, což je průměrně 6-7 na 1 člena RS. Ve srovnání s jinými MO je činnost naší RS málo aktivní, jen pro zajímavost uvedu, že v některých MO mají zavedenou podmínku, že k tomu, aby RS obdržela bezplatnou povolenku, musí např. v předchozím roce vykázat 30 i více zkontrolovaných rybářů. Chápu, že máme relativně málo navštěvované revíry, na pstruhových vodách je méně ryb, ale i tak bych vyzval členy RS k vyšší aktivitě, zejména na rybnících v Domašově a Berouně. Byly však odebrány povolenky 6 našich členů za hrubý přestupek na cizích revírech příslušnou RS a proběhlo s nimi kárné řízení u naší DK. Podrobnější informaci může sdělit předseda DK.

5. Informace z ÚS ČRS Ostrava a Rady ČRS Praha

Na podzim letošního roku proběhne Sněm ČRS, kde bude jedním z bodů návrh na změnu stanov ČRS. V této souvislosti byly osloveny MO v průběhu loňského roku, aby podaly svoje připomínky ke změnám stanov a tyto byly zapracovány do návrhu, který byl odeslán Radě ČRS v Praze. Právní komise tyto připomínky zpracuje a budou předloženy ke schválení na Sněmu. Stanovy jsou značně zastaralé a mnoho z jejich obsahu již neodpovídá současným podmínkám. Probíhá příprava výběrového řízení na CIS (centrální informační systém), který by měl nahradit různé odlišné programy na jednotlivých územních svazech. Došlo by tím k zjednodušení celého systému a snadnému přenosu dat mezi organizacemi, do budoucna i možnost úhrady povolenky, členských příspěvků a dalších poplatků bezhotovostně. Současně by do tohoto systému byla napojena i RS a mohla by tam zanášet informace o zadržených povolenkách. Pak by se nestávaly případy, kdy je členovi zabavena povolenka za hrubý přestupek a on si ještě ten den zakoupí u jiné MO novou povolenku a chytá dál.

Na konferenci ÚS v Ostravě v loňském roce byl odhlasován rovněž mimořádný příspěvek na nákup revírů a to 200,- Kč do fondu rozvoje revírů. Zde bych chtěl upozornit na jednu skutečnost. Na územní svaz i přímo na mě chodí dotazy od členů, proč chceme nakupovat další revíry, když jich máme relativně dostatek. Nejde o nákup nových revírů, ale přicházíme o ty, které jsme doposud obhospodařovali a jejich majitelé je dávají do výběrových řízení k odprodeji. Například v loňském roce nabídlo k prodeji Povodí Odry revír ve Dvorcích 2,6 ha, který jsme vysoutěžili a odkoupili za 2 mil. Kč. Zde je potřeba si uvědomit, že 99 % revírů, na které máme dekrety, k hospodaření nepatří ČRS, ale jiným subjektům (Povodí, obce, firmy, stát). V prosinci 2019 jsme se zúčastnili ekonomických a hospodářských prověrek v Ostravě s kladným výsledkem a bez závad. Výbor ÚS ČRS Ostrava vyslovil uznání za dosažené výsledky, zejména produkci líhně. Všechny naše závazky i pohledávky za r. 2019 byly uhrazeny, povolenky i známky vyúčtovány bezchybně. Rovněž dozorčí komise provedla všechny plánované kontroly bez závad a případné přestupky ze strany členů byly řešeny v souladu s platnými směrnicemi.

 

Ad. 6 Zpráva předsedy o čerpání finančních prostředků MO za rok 2019

 

 

Finanční rozpočet na rok 2019

 

PŘÍJMY

 

 

 

1-12/2019

1

Od členů – členské příspěvky

- brigády

- povolenky (průběžná položka)

- zápisné

- ostatní

260.000,-

145.000,-

560.000,-

10.000,-

3.000,-

258.100,-

145.200,-

605.520,-

6.320,-

11.030,-

2

Produkce líhně v rámci svazu ČRS

2.000.000,-

2.707.870,-

3

Příležitostný prodej ryb mimo ČRS (vedlejší činnost)

350.000,-

277.031,-

4

Přefakturace nájemného na ÚS

 

-

5

Přefakturace el. a tel. zam. a chataři

8.000,-

6.887,-

6

Finanční dotace a příspěvky (obce)

5.000,-

1.326.018,-

7

Ostatní ( sečení trávy16, ostatní 10)

50.000,-

27.807,43

Celkem příjmy

3.391.000,-

5.371.783,43

 

 

výdaje

 

 

 

 

1

Od členů – členské příspěvky

- povolenky (průběžná položka)

 

140.000,-

560.000,-

142.700,-

605.520,-

2

Mzdové výdaje

590.000,-

714.882,-

3

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnance

165.000,-

251.161,-

4

Cestovné

35.000,-

25.585,-

5

Dopravné, náklady na služ.vozidlo-opravy

35.000,-

11.210,-

6

Násadové ryby

80.000,-

48.750,-

7

Krmivo pro ryby

850.000,-

1.012.891,-

8

Materiál, opravy,údržba

180.000,-

184.880,34

9

El.energie

190.000,-

185.636,-

10

Telefon, internet

17.000,-

12.834,34

11

Administrativa, účetnictví,poštovné

35.000,-

37.602,-

12

Nájemné

10.000,-

8.282,-

13

Mládež

25.000,-

45.286,-

14

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 

1.531.800,-

15

Pořízení DHIM

180.000,-

138.924,66

16

Daň z nemovitosti, pojištění, povinné ruč.vozidla

25.000,-

28.420,-

17

Ostatní – zákonné pojištění zaměstnanec

 • Léčiva pro ryby

 • reprefond

- jiné nepředpokládané výdaje

4.000,-

200.000,-

15.000,-

30.000,-

3.479,-

140.143,-

6.040,-

5.000,-

Celkem výdaje

3.366.000,-

5.141.026,34

Rozdíl PŘÍJMY a VÝDAJE +25.000,- +230.757,09

Schváleno: výborem MO dne ………….a členskou schůzí dne ………..

1.1.2019 31.12.2019

Hotovost: 41.347,- 45.140,-

BÚ: 454.760,50 681.724,59

součet: 496.107,50 726.864,59 +230.757,09

 

Pohledávky k  31.12.2019 50.000,-

Závazky 7.844,83

 

Ad. 7 Zpráva rybářského hospodáře MO za rok 2019:

 

1) Stav členské základny

2) Zarybňovací plán + plnění

3) Brigády

4) Stav chovných potoků + revíry

5) Líheň Bělá


 

1) Počty členů dle prodaných známek

Dospělí: muži 507, ženy 22 celkem 529

16-18 let: 10

Děti do 15 let: 36

Celkem všech členů: 575

2) Zarybňovací plán:

MO Domašov nad Bystřicí hospodaří na 50 km vodního toku, 3 rybnících o celkové výměře 3,5 ha. Rovněž se staráme o 16 chovných potoků – cca 40 km, a v neposlední řadě pstruží líheň Bělá. Zarybňovací plán na chovných potocích byl splněn. Bylo vysazeno 55 000 ks PO plůdku. Z nadprodukce líhně mimo zarybňovací plán vysazeno cca 70 000 ks PO plůdku do Hanácké Bystřice 3 v úseku obce Domašov nad Bystřicí, dále po proudu až k chatám nad líhní Bělá, úsek nad Smilovem.

Do revírů MO bylo vysazeno 750 kg Kapra 3, 350 kg PDT o průměrné váze 35 dkg, 101,5 kg – PO2 / 15-30 cm /

3) Brigády byly prováděny v průběhu celého roku, na chovných potocích, pstruží líhni Bělá a na revírech MO. Chovné potoky – v r.2019 byly dosazeny násadové ryby dle vysazovacího plánu, v průběhu roku byly provedeny částečné odlovy. V naprosté většině chovných potoků, byl přes letní měsíce akutní nedostatek vody, ale i přes to na některých tocích, kde prakticky v letních měsících voda nebyla, přežilo pár ryb, které jsme přelovili do revírů MO nejvíce času a sil bylo potřeba na pstruží líhni Bělá, kde probíhaly brigády prakticky 2 – 3x týdně, od února do prosince. Brigádníci třídili a přelovovali ryby, čistili chovné nádrže a prováděli řadu dalších činností dle pokynů hospodáře a správce líhně.


 

4) Situace na chovných tocích a revírech byla po celý rok velmi špatná. Dochází k částečnému, nebo úplnému vysychání potoků, vlivem odlesnění se přes léto extrémně zvyšuje teplota vody, takže na většině chovných potoků není možné pstruhy intenzivně chovat. Nasazujeme ryby pouze do potoka Jírovský, Trusovický, Valteřický, Důlní, Dolanský a část plůdku přímo do revíru Hanácká Bystřice 3 + 4. Revír Trusovický potok je každoročně téměř bez vody, Hanácká Bystřice 4 v úseku obce Moravský Beroun až do Domašova nad Bystřicí je sice vodnatější, ale zase neúživná, znečištěná a tím pádem i nevhodná pro život Pstruha potočního, což bylo potvrzeno v létě průzkumem, který prováděl Ústav biologie obratlovců AV ČR se sídlem v Brně. 25. června došlo k protržení desek v požeráku horního Domašovského rybníku, kde nedošlo ke ztrátám na rybách. Závada byla včas nahlášena a za pomoci našich členů provedena okamžitá provizorní oprava. Jakmile to umožní počasí, chceme ještě před zahájením sezony vybavit požerák horního rybníka novými modřínovými dlužemi, které jsou k tomu již připraveny. Zhruba 10 dní nato, praskla deska v požeráku na spodním rybníku. To se stalo bohužel v noci a proto došlo k úniku všech ryb a celkovému vypuštění rybníka. Závada byla opravena provizorně, na dolním rybníku však bude vyžadovat výpustné zařízení radikálnější opravu.

5)Líheň Bělá

Za rok 2019 bylo prodáno a distribuováno do ČRS bezhotovostně na fakturu:

PO – jikra 800 000 ks, PO plůdek -50 000 ks, PO ¼ 30 000 ks, PO1 – 127 500 ks

PO2 – 4386 kg, LI jikra – 200 000 ks, LI ¼ 50 000 ks, LI1- 56 100 ks, LI2 – 2249 kg.

PD jikra 300 000 ks, PD plůdek – 50 000 ks, PD1/4 – 25 000 ks, PD1 – 63 900 ks,

PD2 9 505 kg.

Celkem byla tržba za rok 2019 na rybochovném zařízení 2.950 000, - Kč. Práce na líhni probíhaly 2-3 týdně, dle potřeby správce líhně, kdy měsíce 4-6 patří mezi nejvytíženější. V druhé polovině června po výlovu rybníka č.2 došlo k přepažení rybníka novou betonovou hrází, která bude sloužit k oddělení generačních ryb lipana od tržních. Dobu, kdy byl rybník bez vody jsme využili k vykácení 5 ks smrků, které hrozili při větším větru spadením do areálu, mezi bazény, nebo přímo do rybníka, tím by vznikly velké škody na majetku i na chovaných rybách. Dále byla provedena oprava čelní betonové hráze na rybníku č. 1 a rovněž oprava přivaděče vody nad tímto rybníkem v délce cca 20 m, kde docházelo k velkým průsakům vody, která v letních měsících zoufale chybí. Práce na líhni je každým rokem více a brigádníků stále méně. Vlivem okamžitému poklesu tlaku vzduchu v brzkých ranních hodinách došlo v areálu líhně k havárii, kdy reálně hrozil hromadný úhyn ryb. Byla svolána mimořádná brigáda a 10 g PD bylo prodáno do zpracovny ryb. Nemalé škody trvale působí rybožravý predátoři jako vydry, volavky nebo čáp černý - škodu odhadujeme na téměř 100 tis. Kč ročně.

Prosím všechny, kdo mají čas a chuť přiložit ruku k dílu, aby kontaktovali hospodáře, případně správce líhně a domluvili si brigádu na líhni.

Ad. 8 Zpráva o práci s mládeží v rybářských kroužcích v roce 2018

Dovolte, abych vás v krátkosti seznámil s činností našeho rybářského kroužku pro mládež do 15 let v roce 2019. Momentálně náš kroužek navštěvuje 23 dětí, které mám na starosti já a Ing. Radim Blaťák. V zimních měsících se scházíme 1 x za dva týdny v Lašťanech Na Brodku. Hlavní náplní naší práce je příprava nových rybářů na zkoušky, oživení teorie, poznávání ryb, a rybářského řádu, který se každoročně trochu mění. V měsíci dubnu 2019 proběhly rybářské zkoušky a tak máme čtyři nové rybáře.

Na jaře jsme pořádali náborové rybářské závody pro mládež do 15 letna obecním rybníku v Lašťanech, které se uskutečnili první sobotu v květnu. Tato akce, na kterou nám přispěla obec Bělkovice –Lašťany částkou 5 000,- Kč, se zúčastnilo 27 dětí. Soutěžilo se o medaile a spoustu krásných cen, vítěz nachytal více než 4,5 m ryb.

O prázdninách, druhý víkend v červenci jsme udělali pro děti soustředění na pískovně Šinclák ve Štěpánově, kde se nám moc líbilo. Spali jsme ve stanech, vařili jsme si sami, bezvadné koupání a vstřícná paní správcová. V sobotu byli pro děcka rybářské závody o pěkné ceny. Dětem i dospělým se na této akci tak zalíbilo, že jsme si domluvili ještě jednu akci na poslední víkend v srpnu. Nazvali jsme ji Boj o posledního prázdninového kapříka. Počasí nám přálo a i svatý Petr se nad námi smiloval, tak si to děti náramně užili. Na tyto dvě akce nám velkou měrou přispěla firma Hroší Stavby.

Před koncem roku jsme se sešli s dětma na vánoční besídce v Bohuňovicích U Borovice, něco jsme si pomlsali, děcka si zasoutěžili o pěkné ceny. Letošní akce, které plánujeme, budou zhruba ve stejném počtu jako loni, záleží také na tom, kolik se nám podaří sehnat sponzorů. Tímto vás chci oslovit, pokud by, jste chtěli sponzorovat naše děcka, třeba i věcnými cenami, tak budeme velice rádi. První závody budou jako tradičně v květnu v Lašťanech. Pro ostatní akce ještě nemáme stanovené pevné termíny.

Závěrem bych chtěl poděkovat výboru naší MO, za pomoc při pořádání našich akcí, dobré zázemí a samozřejmě za finance pro náš potěr. Velký dík patří našim sponzorům, kterými jsou: St. Firma HROŠÍ STAVBY, obec Bělkovice – Lašťany, Ing. Radim Blaťák.

Ad. 9 Plán činnosti MO na rok 2020

LEDEN 2020

 

1. Informace o plnění rozpočtu 2019

2. Přehled produkce líhně – rybochovného zařízení za r. 2019

3. Příprava materiálů pro členskou schůzi

4. Informace k žádosti o dotaci podané na SZIF v r. 2019

ÚNOR 2020

 

1. Příprava materiálů a zpracování příspěvků pro členskou schůzi

2. Informace o zpracování účetní uzávěrky za rok 2019, schválení výborem

3. Zpráva o činnosti za rok 2019, hodnocení produkce líhně

4. Členská chůze 22.2.2020 v 10hod.- Bohuňovice

5. Hospodář – příprava výtěru Pd

6. Účast předsedy na aktivu předsedů v Přerově

7. Účast vedoucího RS na aktivu v Litovli

BŘEZEN 2020

 

1. Vyhodnocení členské schůze

2. Hospodář – organizování odlovů potoků, výtěr Pd

3. Školení nových členů

DUBEN 2020

 

1. Zpráva o plnění rozpočtu na 1-3/2020

2. Ekonom – odvod finančních prostředků za známky a povolenky na ÚS ČRS

3. Hospodář – organizace brigád, výtěr lipana, vysazování plůdku, distribuce pstruha potočního, zarybnění revírů dle plánu (nákup kapra VLS Lipník)

4. Akce rybářského kroužku – líheň

5. Školení nových členů a mládeže

KVĚTEN 2020

 

1. Příprava podkladů pro delegáta na konferenci ČRS v Ostravě

2. Zpráva o činnosti rybářských kroužků mládeže – počet dětí

3. Hospodář – distribuce tržního lipana, pstruha duhového

4. Účast delegáta na konferenci ČRS v Ostravě

ČERVEN 2020

 

1. Hospodář – distribuce ryb, organizace brigád na líhni.

2. Vedoucí rybářského kroužku – příprava letního tábora

3. Zajištění sečení trávy na revírech- rybníky Domašov + Ondrášov

ČERVENEC 2020

 

1. Zpráva o plnění rozpočtu za 1 – 6/2020

2. Zpráva hospodáře o stavu distribuce ryb z líhně

3. Výjezdní zasedání výboru MO na líhni

4. Zajištění zástupu zaměstnance líhně při dovolené

5. Ekonom – odvod finančních prostředků za známky a povolenky na ÚS ČRS

SRPEN 2020

 

1. Kontrola stavu revírů a hospodaření dle klimatických podmínek

2. Organizace brigád na líhni

ZÁŘÍ 2020

 

1. Ekonom – zpráva o prodeji a odvodech finančních prostředků za povolenky a známky na ÚS ČRS k 31.8.2020

2. Zajištění sečení trávy na revírech

3. Hospodář – brigády na líhni, distribuce ryb

ŘÍJEN 2020

 

1.Zpráva o plnění finančního rozpočtu za 1 – 9 /2020

2. Hospodář – distribuce ryb, dokončení zarybnění revírů Po2 a Pdt, příprava výtěru Po

3. Vedoucí rybářského kroužku – informace o letních akcích

LISTOPAD 2020

 

1. Příprava na hospodářskou kontrolu na ÚS ČRS

- plán produkce ryb 2021 a plnění 2020, zpráva o činnosti RS, požadavky naší MO na ÚS ČRS, materiály DK.

2. Účast na hospodářské kontrole na ÚS ČRS – předseda , hospodář, ekonom

3. Hospodář – výtěry Po, příprava areálu líhně na zimní období

4. Návrh rozpočtu na r. 2020

 

PROSINEC 2020

 1. Informace o průběhu hospodářské kontroly na ÚS ČRS

 2. Předložení a schválení plánu práce výboru na r. 2021

 3. Schválení finančního rozpočtu na r. 2021 výborem

 4. Předběžná informace o plnění finančního rozpočtu za 1-12/2020

 5. Zhodnocení činnosti MO za uplynulý rok

 

Ad. 10 Rozpočet MO na rok 2020

 

Český rybářský svaz, MO Domašov nad Bystřicí

 

Finanční rozpočet na rok 2020

 

PŘÍJMY

 

 

1

Od členů – členské příspěvky

- brigády

- povolenky

- zápisné

- ostatní

- fond rozvoje revírů

260.000,-

140.000,-

600.000,-

10.000,-

3.000,-

78.000,-

2

Produkce líhně v rámci ČRS

2.600.000,-

3

Produkce líhně mimo ČRS

250.000,-

4

Zarybnění revírů

130.000,-

5

Přefakturace nájemného na ÚS

0,-

6

Přefakturace el. a tel. zam. a chataři

8.000,-

7

Finanční dotace a příspěvky (obce)

5.000,-

8

Ostatní

20.000,-

Celkem příjmy

4.104.000,-

 

 

výdaje

 

 

1

Od členů – členské příspěvky

- povolenky

- fond rozvoje revírů

150.000,-

600.000,-

78.000,-

2

Mzdové výdaje

750.000,-

3

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnance

200.000,-

4

Cestovné

35.000,-

5

Dopravné

40.000,-

6

Násadové ryby

70.000,-

7

Krmivo pro ryby

1.080.000,-

8

Materiál, opravy,údržba

180.000,-

9

El.energie

190.000,-

10

Telefon, internet

17.000,-

11

Administrativa, účetnictví,poštovné

35.000,-

12

Nájemné

10.000,-

13

Mládež

25.000,-

14

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 

15

Pořízení DHIM

180.000,-

16

Daň z nemovitosti, pojištění

25.000,-

17

Ostatní – zákonné pojištění zaměstnanec

 • Léčiva pro ryby

 • reprefond

- jiné nepředpokládané výdaje

4.000,-

210.000,-

15.000,-

10.000,-

 

Celkem výdaje

3.904.000,-

Rozdíl PŘÍJMY a VÝDAJE + 200.000,-Kč

 

Schváleno: výborem MO dne 14.01.2020 a členskou schůzí dne 22.02.2020

Ad. 11 Zpráva dozorčí komise MO za rok 2019

 

Zpráva dozorčí komise pro výroční členskou schůzi MO ČRS Domašov nad Bystřicí

Dozorčí komise MO ČRS Domašov nad Bystřicí (dále MO ČRS) podle stanov a jednacího řádu předkládá zprávu o své činnosti za období od minulé členské schůze konané dne 23. února 2019.

Dozorčí komise (dále DK) je tříčlenná ve složení doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D. (předseda DK), Alois Jančík a Emanuel Lakva. Schůzí výboru MO ČRS se pravidelně zúčastňoval předseda DK. Činnost výboru byla shledána bez závad, DK nevyslovuje žádné výhrady.

V souladu s plánem kontrol bylo provedeno celkem šest tematických kontrol a jedna náhlá kontrola pokladní hotovosti. S výsledkem kontrol byl vždy seznámen výbor MO ČRS a v případě potřeby přijala odpovídající opatření. Mimo kontrol se DK sešla osmkrát, z toho šestkrát při příležitosti kárných řízení se členy.

V případě finančního hospodaření a vedení účetnictví nebyly zjištěny žádné nedostatky. DK hodnotí výsledek hospodaření za rok 2019 jako opětovně velmi úspěšný.

Na úseku hospodaření MO ČRS bylo kontrolováno dodržování vnitřních směrnic pověřenými členy výboru v těchto oblastech:

- vyúčtování příjmů od členů a odvodů za prodej členských známek a povolenek k rybolovu za rok 2018;

- kontrola správnosti vedení účetnictví, náležitostí a hodnověrnosti účetních dokladů, čerpání finančního rozpočtu za rok 2019 a posouzení návrhu finančního rozpočtu na rok 2020.;

- kontrola správnosti a úplnosti pokladních dokladů;

- kontrola vyplňování údajů dílčími prodejci povolenek, kontrola dodržování náležitostí spojených se směrnicí GDPR;

- čerpání finančního rozpočtu v průběhu roku 2019 (leden–září 2019);

- vysazování násad do lovných revírů.

Kontroly prokázaly, že odpovědní členové výboru plní své povinnosti náležitě a bez závad. Pokladník, ing. Josef Lavička, eviduje všechny záznamy náležitě a shromažďuje též údaje z evidence dílčích prodejců povolenek, přičemž tyto dílčí údaje ing. Lavička důsledně kontroluje a odpovědně se zasazuje za jejich úplnost. Bylo shledáno, že oproti minulým letům došlo ke zlepšení evidence ze strany dílčích prodejců povolenek, nalezeny byly pouze jednotlivé nedostatky a chyby (např. hůře čitelné záznamy). DK by chtěla zvláště ocenit materiály, které poskytuje ing. Lavička jednotlivým prodejcům, neboť tyto jsou velmi pečlivě a metodicky připraveny, a to včetně některých pomocných údajů, jako je např. velmi přehledná tabulka sloužící pro určení pracovní povinnosti. Dodržování směrnice GDPR je garantováno prostřednictvím softwaru Ryby 17 a ing. Lavička všechny náležitosti důsledně zachovává.

Při kontrole dílčího plnění rozpočtu za období leden-září 2019 bylo shledáno výrazné navýšení příjmů, které je spjato s velmi nadstandardní produkcí líhně; v souvislosti s touto skutečností adekvátně narostly i výdaje. Výsledek hospodaření za rok 2019 však výrazným způsobem pozitivně předčil plán. Kontrola správnosti vedení účetnictví, náležitostí a hodnověrnosti účetních dokladů a kontrola správnosti a úplnosti pokladních dokladů proběhla formou přezkoumání vedených účetních dokladů v evidenci p. Hautlerové. Bylo shledáno, že všechny doklady jsou vedeny náležitým způsobem a evidence je v pořádku.

Při ukládání kárného opatření byla ve dvou případech umožněna náhrada kárného opatření výkonem práce, přičemž se dle výkazu i osobního hodnocení hospodáře tato praxe velmi osvědčila. Členům naší MO, kteří se dopustili přestupku a této možnosti využijí, se tak výrazným způsobem zkrátí doba odebrání povolenky, a zároveň je vykonána pracovní činnost pro MO, která je zejména při velkém objemu prací na líhni velmi žádoucí.

V případě kontroly vysazování násad do lovných revírů bylo shledáno, že hospodář MO ČRS postupuje dle zarybňovacích plánů a v souladu se zásadami zarybňování (vysazování ryb do různých částí revírů apod.). DK se vyslovuje velmi pochvalně k činnosti hospodáře, p. Čestmíra Janoštíka, který se o naše revíry stará velmi zodpovědně a obětavě.

Dozorčí komisi jako kárnému orgánu prvního stupně bylo doručeno šest oznámení o přestupcích našich členů proti předpisům o rybářství. Jeden člen naší MO se dopustil přestupku na revíru 471215 Olomoucké štěrkovny, podrevír 43 Horecká, přičemž v kárném řízení DK zjistila některé nesrovnalosti v postupu člena rybářské stráže; DK tedy vyzývá, aby naši členové při případném zadržení povolenky vždy připojili své vyjádření do záznamu o přestupku. Dva členové dále porušili ustanovení o povolené denní době lovu na revíru 471049 Morava 18, jeden člen přivlastněním úlovků kapra nad měsíční limit (povolenka zadržena na revíru 471056 Olomoucké štěrkovny 1A, podrevír 55 Hlušovice). DK také řešila přestupek našeho člena na revíru Jihočeského územního svazu 421057 Pstružný potok 2, přičemž důvodem zadržení povolenky bylo přisvojení ryby nedosahující nejmenší stanovené lovné míry (kapr v délce 38 cm) a nezapsané váhy úlovků. Šesté kárné řízení bylo vedeno proti členu naší MO, který v rybářském revíru 471116 Poděbrady 1A prováděl lov v rozporu s ustanovením Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro Severní Moravu a Slezsko – hájení rybí osádky z hospodářských důvodů. Tento člen MO se k jednání kárné komise nedostavil, přes opakovaná upozornění s komisí nekomunikoval, a což však nemůže vést k zastavení kárného řízení – to se dle příslušných ustanovení Stanov a Jednacího řádu ČRS koná i v nepřítomnosti dotyčného.

DK se zabývala podrobně vyhodnocením čerpání finančního rozpočtu za rok 2019 a návrhem finančního rozpočtu na rok 2020 a doporučuje členské schůzi schválit tyto dokumenty v předloženém znění.

Ad. 12 Volba delegáta krajské konference ÚS ČRS Ostrava a zavedení fondu pro nákup revírů

 

Volbu delegáta krajské konference ÚS ČRS Ostrava vedl předseda MO Radomír Bednář, který navrhl jako delegáta jednatele MO Martina Lóna.

Volba byla provedena aklamací, tedy veřejným zdvižením ruky, kdy pro tento návrh bylo 31 přítomných členů, proti 0 a zdrželo se 0 členů. Návrh byl tedy bez výhrad přijat.

 

Ad. 13 Udělení čestného odznaku III. Stupně za činnost pro ČRS

 

Předseda Mgr. Radomír Bednář slavnostně předal bronzový odznak třetího stupně hospodáři naší MO Čestmíru Janošťíkovi, kterému poděkoval za příkladnou činnost ve funkci hospodáře a organizaci práce na líhni. Pan Janošťík odznak přijal, poděkoval a uvedl, že je na něj samotného práce pro MO opravdu hodně a že musíme najít zástupce hospodáře, který převezme některé povinnosti, například péči o potoky.

 

Ad. 14 Diskuze

V diskuzi vystoupili dále uvedení členové naší MO s těmito příspěvky:

Ing Josef Lavička:

1. Uvedl, že letos bylo nejhorší vrácení sumářů povolenek, za celou dobu jeho působení v MO.

2. Dále oznámil úpravu otevírací doby prodeje povolenek, která bude v měsíci únoru, PO a ST od 14:00 do 18:00 hodin. Z měna je platná od roku 2021 z důvodu nízké návštěvnosti v tomto měsíci.

3. Poté vznesl připomínku k soupisu revírů a dodatku k soupisu revírů vydávaného ÚS Ostrava. Dodatek soupisu revírů je vydáván duplicitně, zbytečně, stačilo by vypíchnout jenom rozdíly mezi soupisem revírů a dodatkem na list formátu A4 a tímto by se ušetřily finance za tisk. Změny mezi rybářským řádem a bližšími podmínkami výkonu rybářského práva by měly být zvýrazněny tučně, protože je to pro rybáře nepřehledné, mohou snadno něco přehlédnout a přijít tak při kontrole rybářské stráže zbytečně o povolenku.

 

p. Jáchym Koiš:

1. Se dotazoval, jakým způsobem by si hospodář představoval ulehčení práce novým zástupcem hospodáře. Na tento dotaz reagoval Čestmír Janoštík, kdy uvedl, že on jako hospodář má spoustu práce na pstruží líhni Bělá a nezbývá mu čas věnovat se revírům. Takže zástupce hospodáře by měl na starost vysazování, kontrolu revírů. Pokud by práce zástupce hospodáře přesahovala rámec brigádnických povinností, byl by finančně ohodnocen.

Předseda Mgr. Radomír Bednář:

Podal informaci k plánované krajské konferenci ÚS ČRS Ostrava, kdy uvedl změny, které budou výborem ÚS navrženy k odsouhlasení. Následně vedl volbu, za účelem zjištění postoje naší MO k jednotlivým změnám, který bude delegát za naši MO na konferenci hlasováním prosazovat.

1. Zavést jednotnou známku, ve které bude zahrnut členský příspěvek i brigády, za účelem celorepublikového sjednocení částky za brigády, aby se předešlo migraci členů mezi jednotlivými MO. Případná brigádnická výpomoc členů MO by se jim pak hradila z těchto prostředků (část prostředků z členského příspěvku by se z ÚS vracela do MO).

Výsledek hlasování k tomuto návrhu – pro: 22, proti: 7, zdrželo se: 2

2. Odstranit ze stanov ČRS § 5 odst. 2 - Kárný orgán může umožnit kárné opatření uvedené v odstavci ba) a bb) nahradit výkonem práce či naturálním plněním, jejichž rozsah určí. Je vyloučeno nahradit toto opatření finančním plněním. Volbu způsobu výkonu tohoto opatření má člen.

K tomuto se vyjádřil předseda DK Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, který uvedl, že tato praxe se velmi osvědčila, dle jeho názoru by bylo velkou chybou ji rušit. Obava, že závažné přestupky proti rybářskému řádu mohou být potrestány příliš mírně, není na místě, protože Jednací řád ČRS upravuje, za které přestupky se doporučuje či naopak nedoporučuje dát možnost nahradit kárné opatření výkonem práce. Co by se mohlo udělat je stanovit jednotný výměr náhrady trestu (kolik počet hodin odpovídá např. jednomu měsíci odnětí povolenky). Při zodpovědné práci kárných orgánů k udělování nepřiměřeně nízkých "alternativních" kárných opatření nedochází.

Výsledek hlasování k tomuto návrhu – pro: 0, proti: 24, zdrželo se: 7

3. Návrh, že bližší podmínky výkonu rybářského práva může měnit výbor ÚS.

Výsledek hlasování k tomuto návrhu – pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 9

4. Návrh na změnu počtu delegátů na krajskou konferenci ÚS, podle počtu členů jednotlivých MO, čím víc členů, tím víc delegátů.

Výsledek hlasování k tomuto návrhu – pro: 0, proti: 24, zdrželo se: 7

5. Pojištění odpovědnosti statutárních zástupců pod záštitou rady ČRS

Výsledek hlasování k tomuto návrhu – pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 7

Ad. 15 Usnesení

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

 

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Domašov nad Bystřicí Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

číslo účtu: 1804166369/0800, vedený u ČS a.s. Olomouc

IČ : 180 50 166

 

Usnesení z výroční členské schůze ze dne 22.2.2020

 

Členská schůze MO Domašov nad Bystřicí:

 

 1. Bere na vědomí:

 

1. Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé členské schůze

2. Zprávu mandátové komise

3. Zprávu dozorčí komise

4. Zprávu o práci s mládeží v rybářských kroužcích za r. 2019

5. Předložené materiály k bodům programu, diskuzní příspěvky a náměty

 

II. Schvaluje:

1. Mandátovou komisi ve složení: Ing. Josef Lavička, Jiří Slížek, Alois Jančík

2. Návrhovou komisi ve složení: Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Jiří Slížek ml., Patrik Samek.

3. Volební komisi ve složení: Jáchym Koiš, Vlastimil Povalil, Vítězslav Šťota

4. Zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření MO za období od poslední členské schůze (2019)

5. Zprávu rybářského hospodáře MO za období od poslední členské schůze (2019)

7. Zprávu o čerpání finančních prostředků za rok 2019

8. Plán práce výboru MO na r. 2020

9. Finanční rozpočet na r. 2020

10. Delegáta krajské konference ÚS ČRS Ostrava v roce 2019 Martina Lóna, jednatele MO.

11. Zapojit se do případného pojištění odpovědnosti statutárních zástupců pod záštitou rady ČRS.

 

III. Ukládá:

 

1. Delegátovi územní konference:

- podpořit návrh změny stanov v souladu s návrhem US ČRS Ostrava, mimo zrušení § 5 odst. 2 stanov ČRS výkon práce naturálním plněním.

- nepodpořit změnu delegace na konferenci ÚS ČRS, ale zachovat současný stav, aby měla jedna organizace jednoho delegáta.

3. Vedoucímu pro práci s mládeží uspořádat v průběhu letních měsíců roku 2020 soustředění kroužku mladých rybářů, nebo uspořádat rybářské závody pro mládež v Bělkovicích – Lašťanech, či v Moravském Berouně.

Termín: do 30.9.2020

4. Vedoucímu rybářské stráže naší MO ke zkvalitnění činnosti DRS naší MO zorganizovat konání schůzek dobrovolných členů RS aspoň jednou ročně.

Termín: průběžně

 

Usnesení bylo přijato většinou přítomných volících členů MO:

 

Pro: 24 proti: 0 držel se: 7

 

V Bohuňovicích dne 22.2.2020

 

 

Doc. Mgr. Miroslav Vepřek     Jiří Slížek            ml. Patrik Samek

jméno, příjmení                  jméno příjmení      jméno příjmení

 

Ad. 16 Závěr

 

Schůzi ukončil přesedající předseda MO Mgr. Radomír Bednář poděkováním všem přítomným členům naší organizace s přáním úspěšného lovu a krásných zážitků u vody v letošním roce.

Dále všechny ujistil, že udržení dobrého jména naší MO a pstruží líhně v Domašově nad Bystřicí bylo a vždy bude našim hlavním snažením.

 

V Bohuňovicích dne 22. února 2020

 

Zapsal : _______________ Ověřil : ____________________

 

Jednatel MO Martin Lón předseda MO Mgr. Radomír Bednář

 

Originál zápisu a jeho nedílné součásti jsou uloženy v dokumentaci jednatele MO.

Hodiny
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 64 visitors (164 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free