Zápis 11-2018

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí                            

---------------------------------------------------------------------------

                                                          

Zápis čís. 11/ 2018

 

z výborové schůze MO konané dne 11.12.2018 od 16.30 hodin v  RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice


Přítomni:   členové výboru:        Mgr. Bednář, p. Povalil, p. Janoštík, p. Čtvrtlík, Ing. Lavička, p.Slížek, p. Lón  

Doc.Mgr.Vepřek – předseda dozorčí komise,

 

Omluveni:                                     Ing. Žaloudek

            

V úvodu předložil předseda program dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen a provedl kontrolu úkolů z minulé schůze.


Program jednání:

1. Informace o Sněmu ČRS

2. Informace o ekonomické kontrole MO v Ostravě

3. Stav plnění rozpočtu za 1-11/2018

4. Předložení návrhu rozpočtu 2019

5. Předložení nové pojistné smlouvy na movité i nemovité věci MO

6. Návrh na zvýšení mzdy zaměstnance líhně

7. Informace jednatele MO

8. Informace a příspěvky dalších členů výboru

 

Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:  

1. Informoval o Sněmu ČRS, který proběhl dne 24.11.2018 v Praze, na tomto sněmu byl zvolen nový předseda PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc.,MBA. Z programu sněmu byla zrušena plánovaná změna stanov, která nebyla dostatečně připravená a stanovy tedy platí v původním znění beze změn. Následně byla ustanovena nová republiková rada, do které byli nominováni mimo jiné za ÚS Ostrava Ing. Pavel Kocián a Mgr. Radomír Bednář.

2. Poté informoval výbor o tom, že dne 29.11.2018  proběhla na ÚS v Ostravě hospodářská kontrola,  kde proběhlo vyúčtování všech finančních prostředků za vydané povolenky a známky a o 2 ks nám byly navýšené bezplatné povolenky pro vedoucí ryb. kroužků. Předseda p. Bednář zde zároveň informoval, že budeme od ÚS v roce 2019 požadovat dotaci 1,5 milionu korun na plánované opravy hráze  rybníku č. 1, náhonu vody pro sádky a přepažení rybníku pro chov lipana na pstruží líhni .

3. Předložil plnění finančního  rozpočtu pro rok 2018, ke dni 30.11.2018 a zároveň informoval výbor o předpokládaném průběhu rozpočtu v posledním měsíci roku 2018. Příjmové i výdajové položky odpovídají aktuálnímu stavu, vše probíhá podle plánu, konečný hospodářský výsledek je očekáván s přebytkem okolo 200 000 Kč.

4. Následně výboru předložil návrh rozpočtu pro rok 2019, který se bude schvalovat na příští výborové schůzi, dne 08.01.2019.

5. Dále výboru předložil návrh nové pojistné smlouvy na komplexní pojištění pstruží líhně, jelikož původní pojistná smlouva byla zastaralá, výše pojistných částek neodpovídaly současným tržním cenám a nebylo v této smlouvě pojištěno vše, ale pouze budova líhně, přístavky,plot a el. vedení. Nově jsou pojištěny mimo výše uvedené i movité věci – vybavení líhně na 1 mil.Kč, zásoby na 50 tis. Kč, odcizení majetku na 100 tis. Kč, pojištění obecné odpovědnosti s rozsahem 5 mil. Kč včetně zaměstnance (např. pracovní úraz nebo nemoc z povolání)  Nové roční pojistné činí 10 440 Kč, což je asi o tři tisíce více než u staré pojistné smlouvy. Nová pojistná smlouva byla výborem přijata bez výhrad.

6. Poté výboru navrhl zvýšení platu zaměstnanci líhně o deset procent od 1.1.2019, který by činil i s prémiemi 29 590 Kč hrubého. Tento návrh byl také výborem bez výhrad schválen.

 

7. Informace jednatele MO Martina Lóna 

V úvodu předložil plán zasedání výboru MO Domašov nad Bystřicí pro rok 2019, který byl bez připomínek schválen.

Dále seznámil členy výboru se zápisem č.11/2018 ze zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava, konaného dne 22.11.2018 v sekretariátě tamtéž.

Na závěr informoval o tom, že Policie ČR pošle výzvu k uhrazení škody řidiči vozidla, které v září 2018 zapříčinilo zkrat a výpadek elektřiny na elektrickém vedení do líhně.

 

8. Informace a příspěvky dalších členů výboru:

                                               

p. Čtvrtlík, vedoucí práce s mládeží:

Podal informaci o tom, že před 14 dny proběhl poslední rybářský kroužek venku, na rybníku v Bělkovicích, kde děti naposledy v tomto roce lovily ryby. V neděli dne 16.12.2018 od 15:00 hodin se bude v klubu Empire v Dolanech konat vánoční besídka. Další kroužky budou probíhat také v klubu Empire v obci Dolany, prostory jsou tam dostačující a budou také zdarma, žádné dítě ze Štarnova již nenavštěvuje náš kroužek.

 

p. Ing. Lavička, ekonom:

V úvodu informoval o stavu účtu naší MO a o tom, že všechny faktury a doklady jsou průběžně zpracovány.

Dále sdělil, že v roce 2019 končí mnoha našim členům státní rybářské lístky, proto připomíná prodejcům povolenek povinnost, aby rybářské lístky při prodeji povolenek kontrolovali a informaci o tom komu lístek končí v r.2019, dávali na vědomí Ing. Lavičkovi.

Poté uvedl, že vedoucí rybářského kroužku p. Čtvrtlík, by měl vyplňovat dotazník a seznam rybářských kroužků ve výkaze pro ÚS Ostrava.

Následně upozornil prodejce povolenek na to, že při vracení povolenky musejí kontrolovat sumář a opatřit jej svým podpisem.

Dále uvedl, že na rok 2019 neobjednával nadměrné množství povolenek, množství určil podle prodaných povolenek v roce 2018.

Poté sdělil, že do konce roku je nutné doplnit do programu Ryby 16 všechny brigádnické hodiny.

Na konec uvedl, že výroční členská schůze se bude konat dne 23.02.2019 v 10:00 hodin v restauraci U borovice v obci Bohuňovice, která se nachází poblíž vlakového nádraží. Termín a pohoštění již zamluveno s majitelem restaurace.

 

p. Janoštík, rybářský hospodář:

V úvodu informoval, že ryby jsou vyexpedované zbývá doprodat cca 3 – 4 q tržního pstruha duhového, líheň je téměř zazimovaná.

Dále informoval o tom, že se již vykulil pstruh duhový (podzimní forma) a že u pstruha potočního je předpoklad vytření okolo 800 000 ks  jiker. Cca 700 000 ks je plánováno rozprodat v plůdku, z toho o 300 000 jiker má zájem MO Vsetín. Na výtěr máme 100 ještě jikernaček Po a pokud nenastanou problémy s vodou, bude v roce 2019 vysoká produkce líhně.

Podle odhadu vedoucího líhně K. Otoupalíka produkce ryb 2019 v hodnotě cca 2,3 – 2,5 mil. Kč.

 

p. Slížek:

Uvedl, že provedl kontrolu stavidla spodního Domašovského rybníku, kde zjistil, že přední dlužová stěna má výšku 2 m a je na ní folie, zadní dlužová stěna stavidla má výšku 3,5 m, kdy vodní hladina sahá po vrchol přední dlužové stěny. Dále uvedl, že fošny jsou ještě dobré a že nejdříve zkusí mezi dlužové stěny nasypat mokré piliny, aby se zamezilo drobnému průniku vody mezi fošnami dlužových stěn stavidla.

 

 

p. Doc. Mgr. Miroslav Vepřek – předseda dozorčí komise

Informoval výbor o odvolání našeho člena p. Csika, proti rozhodnutí kárného orgánu I. stupně ze dne 30.10.2018.

 

Po projednání všech bodů programu přijal výbor MO ČRS Domašov n. B. toto

 

                                                      usnesení:

 

I. Bere na vědomí:

 

1. Informaci o Sněmu ČRS v Praze

2. Informaci o průběhu hospodářské kontroly v Ostravě

3. Plnění rozpočtu 1-11/2018

4. Návrh rozpočtu 2019

5. Informaci o jednání výboru ÚS ČRS Ostrava

 

II. Schvaluje:

1. Novou komplexní smlouvu pojištění pstruží líhně u České pojišťovny

2. Navýšení hrubé mzdy zaměstnance líhně na 29.590,- Kč

3. Plán zasedání výboru pro r.2019

 

III. Ukládá:

1. Všem výdejcům povolenek naší MO – důslednou kontrolu vrácených povolenek a parafování sumářů, kontrolu platnosti rybářských lístků při výdeji povolenek a případné upozornění na končící dobu platnosti v r.2019

 

IV. Rozhodl:

Termín konání členské shůze MO ČRS bude dne 23.2.2019 v 10.00 hodin v restauraci U borovice v obci Bohuňovice.

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 8. ledna 2019 od 16.30 hod. v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

Zapsal:              Martin Lón

                           jednatel

 

Rozdělovník:

          VÚS ČRS Ostrava

          Předseda

          Jednatel

          Hospodář

          Vedoucí práce s mládeží

          Ekonom

          Předseda DK

Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 8 visitors (22 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=