Zápis 10-2018

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

------------------------------------------------------------------

                                                          

Zápis čís. 10/ 2018

 

z výborové schůze MO konané dne 13.11.2018 od 16.30 hodin v  RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice


Přítomni:   členové výboru:   p. Bednář, p. Povalil, p. Janoštík, p. Čtvrtlík, Ing. Lavička, p.Slížek, p. Lón - jednatel     

Doc.Mgr.Vepřek – předseda dozorčí komise,

 

Omluveni:                               Ing. Žaloudek           

 

Perspektivní úkoly k řešení:

      Oprava oplechování střechy objektu

      Oprava přívodního el. vedení mezi kamenolomem a líhní, výměna 3 ks sloupů – splněno

      Předlužení stavidla spodního rybníku v Domašově nad Bystřicí

  

Předseda MO předložil návrh programu dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

Provedl rovněž kontrolu úkolů z minulé schůze.

 

Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

V úvodu výboru předložil finanční  rozpočet pro rok 2018 ke dni 31.10.2018 a zároveň informoval výbor o průběhu a výši tržeb z distribuce ryb do 10. měsíce roku 2018. Příjmové i výdajové položky odpovídají aktuálnímu stavu, vše probíhá podle plánu, konečný rozpočet je očekáván v plusových hodnotách.

Poté informoval výbor o tom, že dne 29.11.2018 v 15:00 hodin proběhne na ÚS v Ostravě hospodářská kontrola, kdy za naši organizaci se zúčastní předseda p. Bednář, hospodář p. Janošťík a účetní Ing. Lavička. Podklady pro kontrolu jsou nachystané.

Dále informoval o dění na ÚS Ostrava, kde se zvažuje založení fondu pro nákup revírů, jelikož fond rozvoje revírů je nedostatečný a je určen pro rozvoj současných revírů ve vlastnictví MO a ne k nakupování nových vodních ploch, které by se staly majetkem ÚS svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko. Do fondu by přispíval každý člen ÚS jednorázově částkou, jejíž výše je předmětem ekonomického rozboru. Projednání tohoto tématu se zástupci jednotlivých MO bude provedeno na hospodářských kontrolách a konečné rozhodnutí padne na jarní konferenci územního svazu. Svaz dále najal zpracovatele žádostí o dotace, který bude za MO zpracovávat žádosti a následnou agendu s vyhodnocováním dotačního efektu, kontakt na zpracovatele zprostředkuje zástupce hospodáře ÚS Bc. Pavel Němec.

Dále uvedl, že firma Kulatý provedla výměnu sloupů elektroinstalace vedoucí na líheň, v místě u kamenolomu za 71 000,- Kč, pan Slížek provedl prořezávku stromů a větví kolem elektrického vedení a v neděli provede pokácení ještě posledních dvou stromů, které ohrožují přívod el. energie do líhně.

Poté poděkoval hospodáři p. Janošťíkovi, za bezproblémové zajištění chodu líhně po dobu dovolené zaměstnance líhně v době 3 týdnů, kdy se podařilo i vyčištění studní za pomocí vysokotlakého čerpadla zapůjčeného od p. Čtvrtlíka.

Poté sdělil, že na líhni probíhá výtěr pstruha obecného potočního a bude proveden poslední doprodej pstruha duhového. Vzhledem k tomu, že naše líheň je vybavena pouze R-V aparáty na výtěr pstruha, vyrobil předseda p. Bednář na základě požadavku líhňaře a hospodáře 10 aparátů (vložek) na vykulení lipana, jelikož tento má menší jikry, které propadávaly sítem. Na líhni byla dále provedena servisní prohlídka elektrokotle, kde bylo zjištěno, že tento má prasklou pojistku a je nefunkční, závada byla servisním technikem odstraněna. Dále sdělil, že jsme od firmy MOPED obdrželi finanční nabídku na plánované opravy hráze a náhonu  rybníku č. 1 a přepažení rybníku pro chov lipana na pstruží líhni ve výši 1 096 000 Kč bez DPH, další nabídky jsou ještě očekávány.

Na konec informoval o tom, že po digitalizaci map se ozval finanční úřad, s tím, že vlastníme o něco větší pozemky a naše daňové přiznání tak bude o něco vyšší, jedná se o drobné položky. Podáno nové daňové přiznání k nemovitostem.

 

 

Příspěvky jednotlivých členů:

                                               

p. Čtvrtlík, vedoucí práce s mládeží:

Podal informaci o tom, že v neděli dne 4.11.2018 proběhl rybářský kroužek, kterého se zúčastnily pouze 4 děti,  tuto neděli dne 18.11.2018 bude poslední rybářský kroužek venku, poté s ohledem na počasí bude kroužek přesunut do kulturního domu v obci Štarnov, tedy pokud to nově zvolené zastupitelstvo obce povolí. Rybník v obci Bělkovice se letos vypouštět a opravovat nebude.

 

p. Ing. Lavička, ekonom:

V úvodu informoval o stavu účtu naší MO a o tom, že všechny faktury a doklady jsou průběžně zpracovány.

Dále sdělil, že má nachystané všechny potřebné podklady na hospodářské prověrky, kterých se zúčastní.

Nakonec uvedl, že zaslal rozhodnutí dozorčí komise panu Náplavovi, aby nevydával našemu členovi, kterému byla zadržena povolenka, novou povolenku a to do měsíce srpna 2019. O dvacet členů se za rok 2018 snížila naše členská základna, z důvodu nezaplacení členského příspěvku.

 

 

p. Janoštík, rybářský hospodář:

 

V úvodu poděkoval Romanovi Čtvrtlíkovi za zapůjčení vysokotlakého čerpadla, s jehož pomocí byla každá studna na líhni prohloubena cca o jeden metr. Dále sdělil, že p. Slížek sehnal nového brigádníka p. Michala Albrechta z obce Pohořany, který je naším členem a má zájem o brigády na pstruží líhni i nad rámec povinných brigádnických hodin.

Dále informoval o tom, že po roztřídění generačních ryb PO zjistil, že máme 125 jikernaček a 117 mlíčáků. Práce na vytírání ryb je asi v polovině, na aparátech je 284 000 jiker a jsme schopni se dostat až na 600 000 jiker.

Poté uvedl, že bude proveden poslední doprodej pstruha duhového a to 7 q MO Hradec Králové a 2 q má zamluvené p. Konvička.

Informoval výbor o tom, že má podezření na vydru na rybníku č. 1, proto chce k tomuto rybníku nainstalovat fotopast, aby se mohla učinit opatření.

Nakonec informoval o špatném stavu požeráku na spodním Domašovském rybníce (revír Hanácká Bystřice3) kde je nízká hladina vody z důvodu sucha a nadměrnému protékání vody přes dlužové stěny a navrhuje rybník předlužit, bez jeho vypuštění.

 

p. Doc. Mgr. Miroslav Vepřek – předseda dozorčí komise

V úvodu informoval výbor o tom, že má nachystané podklady pro hospodářské prověrky, kterých se však nemůže osobně zúčastnit a proto předá tyto podklady předsedovi p. Bednářovi.

Dále informoval o tom, že náš člen, kterému byla zadržena povolenka k lovu ryb, dostal poněkud delší trest dočasné odnětí a nevydání nové povolenky k lovu ryb a to na dobu 10 měsíců, jelikož šlo o závažné porušení rybářského řádu.

 

p. Slížek: 

Uvedl, že slovil Jívovský potok, kde bylo 250 ks PO, dále zjistil, že se v potoce nachází velké množství vranky obecné a střevle potoční. Dále uvedl, že ho zaráží chystané založení fondu na zakoupení revírů, že si myslí, že mnoho členů nebude souhlasit s vybíráním další částky.

 

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 11. prosince 2018 od 16.30 hod. v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

Zapsal:            Martin Lón

                        jednatel


Rozdělovník:

          VÚS ČRS Ostrava

          Předseda

          Jednatel

          Hospodář

          Vedoucí práce s mládeží

          Ekonom

          Předseda DK

Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 2 visitors (5 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=