Zápis 09-2018

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

---------------------------------------------------------

Zápis čís. 9 / 2018

 

z výborové schůze MO konané dne 9.10.2018 od 16.30 hodin v  RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice

 

 

Přítomni: členové výboru: p. Bednář, p. Povalil, p. Janoštík, p. Čtvrtlík, Ing. Lavička, Doc.Mgr.Vepřek – předseda dozorčí komise

Omluveni: Ing. Žaloudek, p.Slížek, p.Lón - jednatel

 

Perspektivní úkoly k řešení:

 • Pořízení vysokotlakého čističe pro úklid a čištění na líhni - splněno

 • Pořízení 2 ks sítí proti volavkám na sádky č. 4 a č. 5 – splněno

 • Oprava oplechování střechy objektu

 • Zajistit STK užitkového vozidla MITSUBISHI L200 - splněno

 • Zakoupit sadu nových pneumatik pro užitkové vozidlo MITSUBISHI L200 – splněno

 • Oprava přívodního el. vedení mezi kamenolomem a líhní, výměna 3 ks sloupů

 

 

Předseda MO předložil návrh programu dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

Provedl rovněž kontrolu úkolů z minulé schůze.

 

Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

 

V úvodu výboru předložil finanční rozpočet pro rok 2018 ke dni 30.09.2018 a zároveň informoval výbor o průběhu a výši tržeb z distribuce ryb do 9. měsíce roku 2018. Příjmové i výdajové položky odpovídají aktuálnímu stavu, vše probíhá podle plánu.

Předložil a seznámil přítomné se třemi zásadními projekty zpracovanými firmou Statika – Ing.Roman Koiš, které se týkají našeho rybochovného zařízení. Všechny dokumenty obsahují technickou zprávu, statické posouzení, zjednodušenou dokumentaci a propočet stavebních nákladů.

1.Rekonstrukce čelní hráze rybníku č.1 (chov Po 1-2) – čelní betonová hráz je v havarijním stavu a na několika místech podtéká. V letních měsících dochází při malých průtocích ke snížení hladiny a hrozí úhyn násady. Projekt řeší vyhloubení a zabetonování nové stěny cca 0,5m pod úroveň dna rybníka, do výšky 1,7 m po celé délce hráze. Cena cca 380.000,-Kč + DPH.

2.Rekonstrukce náhonu u přítoku do rybníku č,1 – na úseku 10 – 15 m je břeh náhonu netěsný a prosakuje, při protržení může dojít k takovému úniku vody, že přítoky do sádek a rybníků budou bez vody.V kritickém úseku bude nutno provést provizorní zatrubnění a utěsnění náhonu, aby se mohly provádět stavební úpravy. Vyhloubení terénu pod úroveň dna, montáž bednění a stavba železobetonové opěrné zdi a její napojení na betonové patky se stavidlem. Vzhledem k tomu, že místo je nedostupné pro stavební mechanizmy, budou náklady na rekonstrukci vyšší – cca 495.000,- Kč + DPH.

3. Přepažení rybníka na odchov lipana – vzhledem k tomu, že nemáme další vodní plochu na chov generačního stáda lipana, bude nejvhodnější řešení přepažit rybník č.2 v horní třetině betonovou nepropustnou hrází, opatřenou výpustným zařízením. Ve spodní větší části by probíhal chov 1-2 letého lipana, horní menší část by postačila pro generační rybu Li. Při výlovu Li2 by tak generační ryba zůstávala v horní přepažené části oddělena.Stavební náklady cca 620.000,- Kč + DPH.

Tyto projekty budou předloženy ÚS ČRS k posouzení a případně požádáme o částečnou dotaci – půjčku, neboť investice je nad rámec našich finančních možností.

Dále probíhá výběrové řízení na rekonstrukci elektrické přípojky na líheň, do 20.10. by měla být akce rozhodnuta a dojednána s nejlepší nabídkou. Zatím jsme obdrželi nabídku firmy Elpremont za 99.000,- Kč + DPH.

 

Příspěvky jednotlivých členů:

 

p. Čtvrtlík, vedoucí práce s mládeží:

Podal informaci o rybářských závodech v Lašťanech dne 30.9.2018, účast 21 dětí, předány hodnotné ceny a zajištěno pohoštění.

Prvních 5 umístěných dětí mělo nachytáno každý cca 3,5 m ryb za 2 hodiny!

p. Ing. Lavička, ekonom:

V úvodu informoval o stavu účtu naší MO a o tom, že všechny faktury a doklady jsou průběžně zpracovány.

Byla zpracována a odeslána objednávka na povolenky a známky a odeslána do 30.9.2018.

U některých výdejců povolenek drobné nesrovnalosti ve vykazování brigád, 1 neplatný kupon.

 

p. Janoštík, rybářský hospodář:

V úvodu informoval o tom, že zarybňovací plán je splněný. Probíhá plynulá distribuce Pdt, cca 5 q týdně do revírů ČRS ve spolupráci s Ing.Trybučkem. Od 42. týdne bude prováděno třídění a přemísťování násad a příprava – třídění Po generační.

Jednotliví vedoucí pracovních skupin byli upozorněni, že od října už probíhá organizace brigád pouze na líhni u hospodáře!

 

 

 

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 13. listopadu 2018 od 16.30 hod. v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

 

Zapsal: Radomír Bednář

předseda

 

 

Rozdělovník:

 • VÚS ČRS Ostrava

 • Předseda

 • Jednatel

 • Hospodář

 • Vedoucí práce s mládeží

 • Ekonom

 • Předseda DK

 

Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 8 visitors (23 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=