Zápis 08-2018

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí


----------------------------------------------------------

Zápis čís. 8 / 2018

 

z výborové schůze MO konané dne 11.09.2018 od 17,00 hodin v  RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice

 

 

Přítomni: členové výboru: p. Bednář, p. Povalil, p. Janoštík, p. Čtvrtlík, Martin Lón, Ing. Lavička, p. Slížek

Omluveni: Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., Ing. Žaloudek,

 

Perspektivní úkoly k řešení:

 • Pořízení vysokotlakého čističe pro úklid a čištění na líhni - splněno

 • Pořízení 2 ks sítí proti volavkám na sádky č. 4 a č. 5 – splněno

 • Výměna el. bojleru ve služebním bytě

 • Oprava oplechování střechy objektu

 • Zajistit STK užitkového vozidla MITSUBISHI L200 - splněno

 • Zakoupit sadu nových pneumatik pro užitkové vozidlo MITSUBISHI L200 - splněno

 

 

Předseda MO předložil návrh programu dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

 

V úvodu výboru předložil finanční rozpočet pro rok 2018 ke dni 31.08.2018 a zároveň informoval výbor o průběhu a výši tržeb z distribuce ryb do 8. měsíce roku 2018. Příjmové i výdajové položky odpovídají aktuálnímu stavu, vše probíhá podle plánu. O 90 000,- Kč jsou vyšší náklady na léčiva, kvůli zvýšené teplotě vody a velké koncentraci ryb v sádkách. O 3000,- Kč byl překročen limit na služební vozidlo, jelikož byly zakoupeny letní i zimní pneumatiky. Z finanční rezervy 100 000,- Kč bude do konce roku 2018 provedena oprava tří sloupů elektrického vedení do líhně, které jsou ve spodní části uhnilé.

Dále informoval o úhynu 10 q tržních ryb na líhni, způsobeném výpadkem jedné fáze elektrického vedení po bouřce, což nebylo zaznamenáno hlásičem výpadku proudu, jelikož vše na líhni, kromě dmychadel fungovalo. Aby se tato situace neopakovala budou provedena opatření v rozvodech elektrického proudu. K přerušení dodávky elektrického proudu na líheň došlo ještě v jednom případě, kdy vozidlo odvážející dřevní hmotu z lesa poškodilo přívodní kabel, kdy tímto nebyl způsoben žádný úhyn ryb díky hlásiči výpadku el. energie. Věc je v šetření Policie ČR.

Na služebním vozidle byla provedena technická kontrola, servis a byly zakoupeny nové pneumatiky.

Poté seznámil členy výboru se zdravotním stavem správce líhně pana Otoupalíka, který má potíže se zády a celý měsíc byl hospitalizován ve FN Olomouc. Líheň zajišťoval p. Janošťík s p. Slížkem beze ztrát a naprosto bezchybně.

Dále uvedl, že z důvodu sucha, byl osloven koncem července MěÚ Šternberk, Odbor životního prostředí, který omezil nakládání s povrchovými vodami a to z řeky Bystřice a Trusovického potoka. Omezení do současnosti stále platí.

Dále informoval, že v druhé polovině měsíce října 2018, požádá výbor ÚS Ostrava o výjezdní výborovou schůzi na našem RZ, aby se členové výboru seznámili s našim provozem. Předmětem schůzky bude rovněž projednání žádosti o dotaci z fondu rozvoje revírů na poslední nezbytné zásadní opravy v areálu sádek.

Na závěr svého vystoupení uvedl, že byla našemu členovi zadržena povolenka k lovu ryb, která byla předána dozorčí komisi.

 

Příspěvky jednotlivých členů:

Martin Lón, jednatel:

V úvodu seznámil členy výboru se zápisem č. 8 / 2018 ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 19.07.2018 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava, zejména s úkolem č. 10, který ukládá všem MO ČRS zpracovat a předložit průběžnou evidenci prodeji povolenek a známek v r. 2018 do 11.09.2018 a úkolem č. 13, který všem MO ČRS přikazuje zpracovat objednávku povolenek a čl. známek pro rok 2019 v návaznosti na skutečné prodeje v r. 2017 a předpoklad prodeje v r. 2018.

Dále uvedl, že všechna vydání zpravodaje VÚS jsou zveřejněna na internetových stránkách MO Domašov nad Bystřicí .

Na konec informoval výbor o tom, že v měsíci srpnu 2018 hovořil se starostkou obce Domašov nad Bystřicí, kvůli osazení mostu před líhní dopravními značkami omezujícími hmotnost vozidel. Bylo uvedeno, že věc projednalo zastupitelstvo obce, které se dohodlo, že most osazovat značkami nebudou, jelikož tím by se obec přiznala, že most jej jejím majetkem, ač o tom není žádný písemný důkaz případné opravy mostu by pak byly hrazeny z rozpočtu Domašova. Obec se chce zasadit o to, aby byl most majetkem LČR, jelikož silnice před mostem a za mostem patří LČR.

 

p. Čtvrtlík, vedoucí práce s mládeží:

Informoval výbor o tom, že ve dnech 13. - 15.07.2018, na přehradě Slezská Harta v obci Razová proběhl víkendový pobyt pro mladé rybáře, kterého se zúčastnilo celkem 45 osob z toho 20 dětí. Vzhledem k tomu, že nastaly drobné komplikace z kapacitních důvodů, bude příští rok tento pobyt proveden bez kroužku Rýmařov.

Dále sdělil, že 22.09.2018 na rybníce v Lašťanech budou uspořádány poslední, rozlučkové rybářské závody před vypuštěním obecního rybníka. Z posledních závodů zbyly nějaké ceny, tyto budou rozdány na těchto závodech. Z rozpočtu MO Domašov nad Bystřicí bude hrazeno občerstvení částkou 2000,- Kč. Na výlov rybníka chceme pozvat děti z kroužku, aby se podívali co vlastně mohli v rybníce chytit.

Na konec uvedl, že rybářský kroužek začne v září opět vyvíjet činnost..

p. Ing. Lavička, ekonom:

V úvodu informoval o stavu účtu naší MO a o tom, že všechny faktury a doklady jsou průběžně zpracovány.

Dále sdělil, že úkol č. 10 ze zápisu 8/2018 ÚS Ostrava, tedy zpracovat a předložit průběžnou evidenci o prodeji povolenek, již splnil. Úkol č. 13 ze zápisu 8/2018 ÚS Ostrava, tedy zpracovat objednávku povolenek pro rok 2019, má rozpracovaný, bude splněn do příští výborové schůze.

Následně uvedl, že z programu RYBY 15 vymaže bývalé členy MO Domašov nad Bystřicí, kteří dva roky nezaplatili členské poplatky.

Dále výbor upozornil, že brigády z roku 2018 jsou na rok 2019, odpracovávají se tedy dopředu. Člen, který si brigády odpracovává, musí je mít odpracované před vydáním povolenky.

Na konec vznesl dotaz na změnu registračního listu, kde jsou uvedeni statutární zástupci MO Domašov nad Bystřicí s podpisovým právem, toto bude zjištěno předsedou p. Bednářem.

 

p. Janoštík, rybářský hospodář:

V úvodu informoval o tom, že zarybňovací plán je téměř splněný, posledních 40 kg pstruha duhového bude vysazeno na spodní Domašovský rybník.

Dále uvedl, že rybník č. 1 na líhni má velkou spotřebu vody kvůli prasklé hrázi, přítok je menší než odtok. Hráz je nutné opravit do příštího léta. Nad rybníkem č. 1 je také nutná oprava náhonu vody.

Na konec informoval výbor o tom, že několik našich členů z Moravského Berouna by chtělo slovit rybník Bahňák v Ondrášově (revír Han. Bystřice 4), protože byly v rybníce chyceny nějaké štiky a nacházejí se tam jelci, které nemůže nikdo chytit a tyto ryby nepatří do pstruhové vody. - Přítomní členové výboru rozhodli, že by se výlov rybníka uskutečnil pouze z důvodu výměny fošen dlužové stěny v požeráku. Hospodář p. Janoštík zjistí, zda se jedná o jednořadový či dvouřadový požerák. Pokud je požerák opatřen dvojitou dlužovou stěnou, žádný výlov se konat nebude a fošny budou vyměněny v zimním období postupně, tak aby nedošlo k celkovému vypuštění rybníka, jelikož nebyly měněny již asi 15 let a hrozilo by prasknutí některé fošny dlužové stěny.

 

p. Jiří Slížek, člen výboru:

Uvedl, že přívodní kabel elektrického proudu do líhně zarůstá a není dobře vidět, proto v období vegetačního klidu budou stromy v blízkosti kabelu ořezány a to až k železnici.

V neděli 16.09.2018 proběhne u Pstruží líhně Bělá kácení nebezpečného uschlého stromu.

Nakonec uvedl, že plánuje kontrolní odlov na Jívovském potoce, kam byl na jaře vypuštěn plůdek pstruha.

 

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 9. října 2018 od 16.30 hod. v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

 

Zapsal: Martin Lón

jednatel

 

 

Rozdělovník:

 • VÚS ČRS Ostrava

 • Předseda

 • Jednatel

 • Hospodář

 • Vedoucí práce s mládeží

 • Ekonom

 • Předseda DK

Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 9 visitors (30 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=