Zápis 05-2019

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

 

----------------------------------------------------------------------------------

                                                          

Zápis čís. 5/2019

 

z výborové schůze MO konané dne 15.5.2019 od 17.00 hodin v  RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice


Přítomni:   členové výboru:   Mgr. Bednář, p. Janoštík, Ing. Lavička, p. Martin Lón, p. Jiří Slížek, Doc. Mgr. Miroslav Vepřek – předseda dozorčí komise, p. Povalil

 

Omluveni:                               Ing. Žaloudek, p. Čtvrtlík   

 

V úvodu předložil předseda program dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

Program jednání:

 

1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

2. Zpráva o plnění rozpočtu za 1 – 4 měsíc roku 2019

3. Nové výběrové řízení na rekonstrukci líhně v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na SZIF

4. Odvody finančních prostředků za známky a povolenky

5. Informace o průběhu jarní distribuce a stavu na líhni

6. Informace a příspěvky dalších členů výboru


Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

 

1. Předseda zopakoval znění usnesení dle zápisu č. 4/2019, kdy konstatoval, že úkol pro předsedu dozorčí komise Doc. Mgr. Miroslava Vepřeka zúčastnit se aktivu předsedů dozorčích komisí, byl splněn.

 

2. Dále informoval výbor o aktuálním stavu zpracování účetnictví naší MO, za období 1-4/2019. Příjmové i výdajové položky odpovídají aktuálnímu stavu, vše probíhá podle plánu. Za prodej ryb jsou zatím tržby kolem 1,5 milionu korun. Stav výdajů odpovídá plánovaným.

 

 

3. Poté výboru sdělil, že v souvislosti s žádostí o dotaci na SZIF, na rekonstrukci líhně Bělá, muselo proběhnout  nové výběrové řízení až po datu podání žádosti. Tímto výběrovým řízením byla vybrána firma MOPED Olomouc s.r.o.

 

 

Ing. Josef Lavička – ekonom:

 

4. Podal výboru informaci o odvodu finančních prostředků za prodej členských známek a povolenek na účet ÚS Ostrava, kdy sdělil, že již odeslal všechny tyto finanční prostředky a na svazu již nemáme za známky a povolenky žádný dluh. Dne 15.5.2019 zaplatil 48 000,- Kč za fakturu za krmivo. Všechny faktury jsou zaplaceny.

 

Dále informoval výbor za nepřítomného vedoucího rybářského kroužku p. Čtvrtlíka o tom, že dne 4. května 2019 proběhly v Lašťanech rybářské závody, závody měly dvě kola a zúčastnilo se jich celkem 23 dětí. Všichni mladí rybáři byli odměněni cenami. Počasí přálo a závody se celkově vyvedly.

 

 

5. Čestmír Janoštík – Hospodář:

 

Informoval výbor o průběhu jarní distribuce ryb, a dění na líhni Bělá, kdy uvedl, že je do revírů a přítoků kompletně vysazen plůdek Po 60 tisíc, dále je vysazeno 101 kg Po2 a 145 kg Pd2. Do našich rybníků bylo vysazeno celkem 750 kg kapra velikosti K3. Do jezírka v Dalově se ještě bude vysazovat pstruh duhový, kapr se zde vysazovat nebude, jelikož zde není přítok vody a v jezírku je přes zimu málo vzduchu.

Na Slovensko panu Mazáňovi bylo ještě doprodáno 60 tisíc ks plůdku lipana. Pro naši MO bude ryb dostatek na plánovanou výrobu pro příští rok. Na líhni ve sklepě je rozkrmený plůdek pstruha duhového (tzv. Francouze) , pstruha obecného a lipana.

Postupně se budou přeznačovat revíry, které jsou špatně označené a cedule jsou staré a nečitelné, všude budou osazeny nové.

Horní rybník a celkově celý areál líhně zarůstá trávou, kterou je nutné posekat, opět nastává problém s brigádníky, kterých je jako každý rok málo. Vzhledem k tomu, že se opět navýšila výroba, navýšil se i objem práce na líhni, bude se buď muset přijmout další zaměstnanec, nebo snížit výroba, protože hrozí hromadné úhyny ryb a to v letních měsících, kdy nastane sucho z důvodu horka a vymýcení lesů v okolí líhně.

P. Janošťík dále konstatoval, že funkci hospodáře by za současných podmínek nemohl z časových i zdravotních důvodů v příštím roce vykonávat. Při svém zaměstnání, kdy pracuje na směny a jezdí 3x v týdnu pracovat ještě na líheň i po noční směně, je toto neudržitelné po delší dobu. Jistým řešením by bylo, zajistit schopného člověka do funkce zástupce hospodáře, který by si vzal na starost revíry (osazování ryb, slovování potoků, kontroly) a částečně by vypomohl i s pracemi na líhni.

 

6. Příspěvky ostatních členů výboru:

 

Martin Lón – jednatel

 

Seznámil členy výboru se zápisem č. 4/2019 ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 18.04.2019 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava a s došlou emailovou korespondencí.

Dále informoval výbor, že se dne 25.5.2019 za MO Domašov nad Bystřicí zúčastní Krajské konference ÚS ČRS Ostrava.

 

 

Doc. Mgr. Miroslav Vepřek – předseda dozorčí komise:

 

Informoval výbor o tom, že se dne 27.4.2019, za naši MO, v Ostravě, zúčastnil aktivu předsedů dozorčích komisí, kde se mimo jiné dozvěděl, že práce naší dozorčí komise je oproti ostatním MO nadstandartní.

 

Dále sdělil, že proběhlo kárné řízení s jedním naším členem, který dostal mírný trest a to dočasné odnětí povolenky k lovu ryb a nevydání nové na dobu jednoho měsíce.

 

Nakonec uvedl, že u ostatních MO je běžné, že si člen, se kterým je vedeno kárné řízení, hradí výlohy spojené s tímto řízením (cca 250,- Kč), navrhuje proto, aby se tato úhrada výloh zavedla i u naší MO. Tento návrh bude předložen ke schválení na příští výroční členské schůzi.

 

Jiří Slížek – člen výboru:

 

Informoval výbor o tom, že odevzdal p. Ing. Lavičkovi částku 66 000,- Kč za prodané povolenky a známky, počítá s tím, že ještě jeden člen si přijde povolenku zakoupit.

 

Dále sdělil, že v oblasti u náhonu do Smilovského mlýna, byl vysazen do hlavního toku plůdek pstruha obecného (poměrně dlouhý úsek revíru, kde teče malý, ale stabilní průtok).

 

Poté informoval, že společně s p. Janoštíkem provedl provizorní opravu stavidla spodního rybníka v Domašově nad Bystřicí, s tím, že dlužové stěny jsou ve špatném stavu a stavidlo se bude muset na podzim předlužit, utrhla se plachta s přední dlužové stěny. Zatím je vody v rybníce dostatek. Oprava však bude nutná a s tím spojené i vypuštění rybníku.

 

 

 

Po projednání všech bodů programu přijal výbor MO ČRS Domašov nad Bystřicí toto

 

                                               usnesení:

 

I. Bere na vědomí:

 

1. Kontrolu plnění usnesení

 

2. Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskuzní příspěvky.

 

II. Rozhodl:

 

Že stavební práce na Líhni Bělá bude provádět firma Moped Olomouc s.r.o..

 

III. Ukládá:

 

Všem členům výboru – zajistit a navrhnout vhodného kandidáta na funkci zástupce hospodáře.

Termín:           do 31.12.2019

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 11.6.2019 od 17.00 hod. v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

 

Zapsal:        Martin Lón

                      jednatel                       


Rozdělovník:

          VÚS ČRS Ostrava

          Předseda

          Jednatel

          Hospodář

          Vedoucí práce s mládeží

          Ekonom

          Předseda DK

Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 9 visitors (35 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=