Zápis 04-2019

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

----------------------------------------------------------------------

                                                          

Zápis čís. 4/2019

 

z výborové schůze MO konané dne 9.4.2019 od 17.00 hodin v  RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice


Přítomni:   členové výboru:   Mgr. Bednář, p. Čtvrtlík, Ing. Lavička, p. Martin Lón, p. Jiří Slížek, Doc. Mgr. Miroslav Vepřek – předseda dozorčí komise

 

Omluveni:                               Ing. Žaloudek, p. Janošťík, p. Povalil

           

 

V úvodu předložil předseda program dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

Program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

2. Zpráva o plnění rozpočtu za 1 – 3 měsíc roku 2019

3. Informace o zpracování žádosti o dotaci na SZIF

4. Informace o průběhu jarní distribuce a stavu na líhni

5. Odvody finančních prostředků za známky a povolenky

6. Informace a příspěvky dalších členů výboru

7. Změna termínu příští schůze výboru MO Domašov nad Bystřicí                                                                           

 

 

Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

 

1. Předseda zopakoval znění usnesení dle zápisu č. 3/2019, kdy konstatoval, že všechny tři úkoly byly bez výhrad splněny.

 

2. Dále informoval výbor o aktuálním stavu zpracování účetnictví naší MO, za období 1-3/2019. Příjmové i výdajové položky odpovídají aktuálnímu stavu, vše probíhá podle plánu.

 

3. Poté výboru sdělil, že již dal dohromady všechny potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci, do OP rybářství, na rekonstrukci líhně Bělá, které zašle pracovníkovi doporučenému ÚS Ostrava, který je zapracuje do příloh k žádosti a podá za naši MO žádost o dotaci. Žádost musí být podaná do 23.4.2019, tento termín se stihne bude se posílat někdy příští týden.

 

4. Následně informoval výbor o průběhu jarní distribuce ryb, kdy uvedl, že je ukončený výtěr pstruha duhového, který se velmi zdařil, dále se zdařil výtěr lipana, zde však mohou nastat ztráty, z důvodu náhlého ochlazení vody, které má nastat dle předpovědi počasí a na což je lipan háklivý. Na příští rok bude nutné instalovat pro jikru lipana zařízení s ohřevem vody, které udrží stálou teplotu vody, aby se zamezilo ztrátám. Z líhně bylo dosud distribuováno 20 q pstruha obecného, 4 q lipana a 500 000 ks jiker Po. Na rybník č. 1 bude potřeba instalovat otočné zařízení s hadicí a výkonným čerpadlem pro napouštění přepravních beden, které by usnadnilo distribuci. Na líheň bylo dovezeno léčivo formaldehyd, belasav a chloramin pro desinfekci. V sobotu tam proběhla exkurze rybářského kroužku z Rýmařova.

 

Ing. Josef Lavička – ekonom:

 

5. Podal výboru informaci o odvodu finančních prostředků za prodej členských známek a povolenek na účet ÚS Ostrava, kdy sdělil, že odeslal 120 000,- Kč za členské známky a 300 000,- Kč za povolenky a bude ještě odeslat platbu 160 000,- jelikož byly prodány povolenky celkem za 460 000,- Kč.

 

6. Příspěvky ostatních členů výboru:

 

Martin Lón – jednatel

 

7. Z důvodu obsazení RZ U Hlaváčů v Bohuňovicích v termínu plánované příští schůze výboru MO Domašov nad Bystřicí, tedy 14.5.2019 v 17:00 hodin, navrhl změnu termínu příští schůze na středu 15.5.2019 v 17:00 hodin. Tento návrh byl bez výhrad schválen všemi přítomnými členy výboru.

Seznámil členy výboru se zápisem č. 3/2019 ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 28.03.2019 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava a s došlou emailovou korespondencí.

 

Roman Čtvrtlík – vedoucí ryb. kroužku:

 

Uvedl, že již dvakrát proběhl kroužek na rybníce v Lašťanech, kde si mladí rybáři pěkně zachytali, teď v neděli 14.4.2019 bude další kroužek.

 

Poté informoval o tom, že z důvodu dlouhodobě obsazeného ubytování v obci Razová, na červencový pobyt na přehradě Slezská Harta domluvil pobyt pro mladé rybáře na rybníku Šinclák, který se nachází nedaleko Štěpánova, kde je sociální zázemí, je to blízko, takže kdo bude chtít přespat tak může a kdo ne tak může odjet domů a dalšího dne zase přijet. Pobyt proběhne 11. – 13.7.2019.

 

Doc. Mgr. Miroslav Vepřek – předseda dozorčí komise:

 

Informoval výbor o tom, že se dne 27.4.2019 od 9:00 hodin, v budově ČRS MO Ostrava, za naši MO, zúčastní aktivu předsedů dozorčích komisí.

 

Po projednání všech bodů programu přijal výbor MO ČRS Domašov nad Bystřicí toto

 

usnesení:

 

I. Bere na vědomí:

 

1. Kontrolu plnění usnesení

 

2. Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskuzní příspěvky.

 

II. Schvaluje:

 

Změnu termínu příští schůze výboru z 14.5.2019 17:00 hodin na 15.05.2019 17:00 hodin.

 

III. Ukládá:

 

1. Předsedovi DK Doc. Mgr. Miroslavu Vepřekovi za MO Domašov nad Bystřicí se zúčastnit aktivu předsedů dozorčích komisí.

 

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 15.5.2019 od 17.00 hod. v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

Zapsal:        Martin Lón

                      jednatel                       


Rozdělovník:

          VÚS ČRS Ostrava

          Předseda

          Jednatel

          Hospodář

          Vedoucí práce s mládeží

          Ekonom

          Předseda DK

Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 8 visitors (20 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=