Zápis 03-2019

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

-------------------------------------------------------------------------------

Zápis čís. 3/2019

 

z výborové schůze MO konané dne 12.3.2019 od 16.30 hodin v  RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice

Přítomni:   členové výboru:        Mgr. Bednář, p. Povalil, p. Janoštík, p. Čtvrtlík, Ing. Lavička, p. Martin Lón

 

Omluveni:                                     Ing. Žaloudek, Jiří Slížek, Doc.Mgr.Vepřek – předseda dozorčí komise

            

V úvodu předložil předseda program dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

Program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

2. Vyhodnocení VČS ze dne 23.02.2019

3. Informace o jednání výboru ÚS Ostrava, způsob financování dotace z FRR pro MO Domašov nad Bystřicí

4. Zpráva o plnění rozpočtu ke dni 28.02.2019

5. Informace a příspěvky dalších členů výboru                                                                                                    


Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

 

1. Předseda zopakoval znění usnesení dle zápisu č. 2/2019, kdy konstatoval, že všechny tři úkoly byly bez výhrad splněny.

 

2. K vyhodnocení výroční členské schůze, která proběhla dne 23.02.2019 v RZ U Borovice v obci Bohuňovice, bylo konstatováno, že tato proběhla bez problémů dle programu až na to, že se nadále prohlubuje klesající zájem členů o dění v MO což se projevuje tím, že na výroční členské schůze chodí rok od roku stále méně řádných členu MO. Zápis z VČS byl zaslán na ÚS Ostrava, členům výboru a byl zveřejněn na internetových stránkách MO Domašov nad Bystřicí.

 

3. Dále předseda informoval výbor o tom, že na výborové schůzi ÚS Ostrava, ze dne 21.2.2019, byla schválena bezúročná půjčka z fondu rozvoje revírů naší MO ve výši 1 306 018,- Kč na rekonstrukci líhně Bělá, s těmito podmínkami:

 

a.       MO ČRS Domašov nad Bystřicí požádá o dotaci do OP rybářství na uvedenou investici.

b.       Pokud MO dotaci získá, celou získanou dotaci vrátí do FRR.

c.       Pokud MO dotaci nezíská, vrátí do FRR 300 000,- Kč dle dohodnutého splátkového kalendáře.


4. Na konec předložil finanční rozpočet pro rok 2019 ke dni 28.02.2019. Příjmové i výdajové položky odpovídají aktuálnímu stavu, vše probíhá podle plánu.

 

5. Příspěvky ostatních členů výboru

 

Ing. Josef Lavička – ekonom:

V úvodu uvedl, že zaplatil 60 000,- Kč za krmivo. Dále požadoval od hospodáře p. Janošťíka vyčíslení částky za nákup násadových kaprů.

Poté sdělil, že p. Slížek a p. Žaloudek doposud nedodali seznamy prodaných zámek a povolenek.

Nakonec upozornil školitele, aby na přihlášky nových členů napsali, že zaplatili za školení.

 

Čestmír Janoštík – hospodář:

Nejdříve uvedl, bude pro letošní rok kupovat 800 kg kapra určeného pro vysazení do revírů a to ze stejného zdroje jako loňského roku, vyčíslení dodá co nejdříve p. Lavičkovi.

Dále sdělil, že na líhni byl po vichřici, asi třídenní výpadek elektrického proudu kvůli pádu stromů na přívodní kabely el. energie do líhně, dnes 12.3.2019 kolem 15:30 hodiny by mělo být již vše v pořádku, ztráty na rybí obsádce na líhni nebudou.

Poté uvedl, že na líhni jde zatím vše podle plánu, zbývá ještě vytřít 20 generačních ryb pstruha duhového, u mladších generaček budou větší ztráty na jikrách, ale i přes to bude dost násady i na prodej. Bojler na líhni je již vyměněný a funguje. Pstruh potoční je už vytřen a expeduje se, tohoto pstruha bude letos více než minulý rok. PD roček je vytříděný, přebytky již prodány nasmlouvaným odběratelům.

 

Roman Čtvrtlík – vedoucí ryb. kroužku:

Uvedl, že je domluvený se zástupci obce Bělkovice - Lašťany, na poskytnutí dotace pro jarní rybářské závody, které se budou konat 4.5.2019 na rybníce v Bělkovicích, na obec je však do konce měsíce března 2019 nutné zaslat žádost o finanční příspěvek. Toto si bere na starost předseda Mgr. Bednář.

Poté informoval o tom, že je dlouhodobě obsazené ubytování v obci Razová, které poskytovalo zázemí pro víkendový pobyt pro mladé rybáře na přehradě Slezská Harta, který je plánován na měsíc červenec 2019. Nově budou rybáři muset přespávat pod stanem.

 

Nakonec sdělil, že 14.04.2019 jsou naplánované zkoušky pro mladé rybáře.

 

Po projednání všech bodů programu přijal výbor MO ČRS Domašov nad Bystřicí toto

 

                                               usnesení:

 

I. Bere na vědomí:

1. Kontrolu plnění usnesení

2. Informaci o zápisu z jednání výboru č. 2/2019 z ÚS Ostrava.

3. Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskuzní příspěvky.

 

II. Schvaluje:

 

III. Ukládá:

 

1. Předsedovi Mgr. Bednářovi - do konce měsíce března 2019 zaslat na OÚ Belkovice- Lašťany žádost o dotaci 5000,- Kč na na rybářské závody dětí.

 

2. Prodejcům povolenek p. Slížkovi a p. Žaloudkovi - zaslat pokladníkovi Ing. Lavičkovi seznamy prodaných známek a povolenek.

 

3. Hospodáři p. Janošťíkovi - vyčíslit sumu za nákup kaprů na násadu pro rok  2019 a zaslat pokladníkovi.

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 9.4.2019 od 17.00 hod. v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

Zapsal:        Martin Lón

                      jednatel                              

Rozdělovník:

          VÚS ČRS Ostrava

          Předseda

          Jednatel

          Hospodář

          Vedoucí práce s mládeží

          Ekonom

          Předseda DK

Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 2 visitors (3 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=