Zápis 02-2019

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

                                                          

Zápis čís. 2/ 2019

 

z výborové schůze MO konané dne 12.2.2019 od 16.30 hodin v  RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice


Přítomni:   členové výboru:   Mgr. Bednář, p. Povalil, p. Janoštík, p. Čtvrtlík, Ing. Lavička, p.

Doc.Mgr.Vepřek – předseda dozorčí komise,

 

Omluveni:                               Ing. Žaloudek, Martin Lón, Jiří Slížek

           

 

V úvodu předložil předseda program dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

Program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

2. Materiály a podklady pro členskou schůzi – předseda, jednatel, hospodář, DK, RK

3. Inventury majetku v lednu, položky k vyřazení z IS

4. Informace k podání žádosti o dotaci z FRR – podklady

5. Informace o aktivu předsedů v Přerově 9.2. – prostředky na nákup revírů, jednotné adresy

6. Informace o zápisu z ÚS Ostrava                                                                                      

7. Informace a příspěvky dalších členů výboru


Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

 

1. Kontrolou usnesení z minulé schůze bylo konstatováno, že všechny zprávy o činnosti, rozpočet i další materiály pro členskou schůzi jsou připraveny.

2. Jednotlivé zprávy o činnosti všech vystupujících (předseda, hospodář, DK,RK) bude nutno přeposlat jednateli, aby mohl tyto pak umístit v zápisu z členské schůze.

V usnesení z čl. schůze nutno zapracovat bod o získávání finančních prostředků do FRR na nákup revírů, pokud se podaří odhlasovat (nejlépe navýšení ceny povolenky o danou částku).

Rovněž změnit bod o schůzi rybářské stráže – změnit 2x do roka na 1x ročně.

Případné navýšení ceny za odpracovanou 1 brigádnickou hodinu z 80 Kč na 100 Kč považuje většina členů výboru zatím za neprůchodné vzhledem k možnému navýšení ceny povolenky a nebudeme ho ani navrhovat.(V této souvislosti oslovila naši organizaci MO Olomouc, která bude toto navýšení navrhovat na své čl. schůzi)

3. V lednu proběhly inventury veškerého majetku a komisí byl předložen seznam majetku k vyřazení z evidence. Tento seznam byl výborem jednohlasně odsouhlasen – jednalo se o odprodaný inkubátor a unimobuňky v r.2018 a drobný majetek (sítě, brodící gumáky),který je již vzhledem k opotřebení nepoužitelný.

4. Na ÚS Ostrava připraven dopis – žádost o dotaci na rekonstrukci líhně, doloženy další podklady o ekonomickém hospodaření líhně r.2014 – 2018, soupis obdržených dotací v minulosti, projektová dokumentace, nabídky poptávaných firem. V případě odsouhlasení dotací bude okamžitě uzavřena smlouva o dílo s vybranou firmou.

5. 9.2.2019 proběhl v Přerově aktiv předsedů, kde jedním z hlavních bodů programu bylo téma získání finančních prostředků na nákup revírů. K tomuto bodu obdrží členové výboru podrobnou prezentaci ekonoma ÚS, kde jsou možné varianty řešení. Asi nejefektivnější varianta bude navýšení ceny povolenek a převedení této částky do FRR. V dalším bodě proběhla přednáška předsedy ÚS o bezhotovostním systému placení finančních prostředků od členů a jeho výhody, dále pak prezentace hospodáře ÚS o vysazených rybách a některých změnách v BPVPR a informace jednatele ÚS o zavedení systému jednotných adres MO.

6. Informace o některých bodech zápisu z ÚS Ostrava – byla podána nabídka na pronájem revíru Náklo od firmy Cemex ve výši 1.200.000,- Kč do výběrového řízení. Chystá se výběrové řízení na nákup revíru Krčmaň v hodnotě cca 11 mil.Kč.

 

7. Příspěvky ostatních členů výboru

 

Ing. Josef Lavička – ekonom:

 

31.1.2019 byl odeslán zazipovaný sumář úlovků na ÚS Ostrava, nebylo však potvrzeno zda došlo v pořádku. V loňském roce odešlo opět 13 členů do MO Olomouc, důvodem je revír Chomoutov.

Opět jsme museli telefonicky nebo koresp. lístky urgovat opozdilé členy, co nevrátili včas povolenky.

 

Čestmír Janoštík – hospodář:

 

na líhni jde zatím vše podle plánu, podzimní pstruh duhový - vykulený plůdek na žlabech na oteplené vodě se začíná rozkrmovat, pstruh obecný – jikra se už částečně kulí podle termínu výtěru, minimální ztráty. Probíhá distribuce jiker Po. V nejbližší době nutná výměna bojleru ve služebním bytě, po domluvě s naším členem – instalatérem Jiřím Hánou.

 

Roman Čtvrtlík – vedoucí ryb. kroužku:

 

Byl zaslán dotazník o činnosti RK na ÚS Ostrava. Probíhají schůzky s dětmi dle harmonogramu a příprava na jarní závody.

 

p. Doc. Mgr. Miroslav Vepřek – předseda dozorčí komise:

Přizval členy dozorčí komise na projednání a kontrolu účetní závěrky, provedl kontrolu a parafování výsledků inventury.

 

Po projednání všech bodů programu přijal výbor MO ČRS Domašov n.B. toto

 

                                               usnesení:

 

I. Bere na vědomí:

 

1. Kontrolu plnění usnesení

2. Materiály a podklady pro členskou schůzi – jednotlivé zprávy, rozpočet, plán činnosti

3. Informaci o provedených inventurách majetku

4. Informaci o aktivu předsedů – prostředky na nákup revírů

 

II. Schvaluje:

 

1. Soupis majetku k vyřazení z inventárního seznamu DHIM

2. formulaci žádosti o dotaci na rekonstrukci líhně včetně příloh určenou na ÚS ČRS Ostrava

 

III. Ukládá:

 

1. Jednateli zajistit fungování jednotné adresy MO dle předloženého postupu – do 28.2.2019

2. Členům výboru vystupujícím na čl. schůzi zaslat své příspěvky jednateli elektronicky – do 21.2.2019

3. Předsedovi odeslat žádost o dotaci na ÚS a podat případné vysvětlení podrobností na příští schůzi výboru ÚS.

 

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 12.3. 2019 od 16.30 hod. v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

Zapsal:            Radomír Bednář

                        předseda


Rozdělovník:

          VÚS ČRS Ostrava

          Předseda

          Jednatel

          Hospodář

          Vedoucí práce s mládeží

          Ekonom

          Předseda DK

Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 2 visitors (4 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=