Zápis 01-2020

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

-------------------------------------------------------------------------------

Zápis čís. 1/2020

 

z výborové schůze MO konané dne 14.1.2020 od 16.30 hodin v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

Přítomni členové výboru: Mgr. Radomír Bednář, Jiří Slížek, Vlastimil Povalil, Martin Lón, Roman Čtvrtlík, Doc. Mgr. Miroslav Vepřek – předseda dozorčí komise

 

Omluveni: Ing. Žaloudek, Ing. Josef Lavička, Čestmír Janošťík

 

V úvodu předložil předseda program dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

Program jednání:

 

1. Informace o plnění konečného rozpočtu 2019

2. Přehled produkce líhně

3. Informace k žádosti o dotaci podané za SZIF

4. Návrh na vyznamenání člena

5. Informace o šetření KVS na líhni

6. Informace z líhně

7. Stanovení termínu inventarizace majetku a inventarizační komise

8. Informace ostatních členů výboru

 

 

Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

 

1.Předseda podal informaci o plnění konečného rozpočtu za rok 2019, kdy konstatoval, že bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku +230 000 Kč. Původně plánovaný rozpočet byl mírně přebytkový +25.000,- Kč.

 

2. Dále předložil přehled produkce líhně za rok 2019, kdy se podařilo vyprodukovat tržní rybu (Po2, Li2, Pd2) v hodnotě 2 522 000,- Kč a ostatní (jikra , plůdek, roček) v hodnotě 440 000,-Kč. Celková produkce líhně za rok 2019 tak činila 2 962 000,- Kč čímž se podařilo překonat plán produkce o více než 600.000,- Kč.

 

3. Po té předseda informoval o tom, že žádost o dotaci podaná na SZIF byla schválena. Investiční akce na našem rybochovném zařízení budou financovány podíly 50% z FRR ÚS Ostrava a 50% z dotace ze SZIF. Po vyúčtování a uhrazení dotace SZIF bude neprodleně vrácena na ÚS Ostrava polovina obdržené částky (653.000,- Kč). ÚS Ostrava nám na investici přispěl částkou 1.306.000,- Kč, polovina z této částky je tedy příspěvek na investici a polovina byla půjčka do doby obdržení dotace ze SZIF.

 

4. Předseda následně navrhl vyznamenat našeho hospodáře Čestmíra Janošťíka bronzovým odznakem 3.stupně za příkladnou činnost ve funkci hospodáře a organizaci práce na líhni. Tento návrh byl schválen všemi přítomnými členy výboru.

 

5. Dále informoval o šetření krajské veterinární správy na pstruží líhní Bělá, při kterém pracovníci KVS prováděli odběry vzorků chovaných ryb. Šetření neprokázalo žádná onemocnění ryb, nález je zcela v pořádku. Protokol bude zařazen do složky „Veterinární vyšetření ryb“, která je umístěna na líhni.

 

6. Předseda podal informaci o aktuálním stavu na líhni, kdy uvedl, že proběhla první expedice, při které bylo prodáno 400 000 jiker Po na Slovensko. Zatím je chod líhně bezproblémový, vzhledem k mírné zimě.

 

7. Inventarizace majetku proběhne na líhni do konce měsíce ledna ve složení 3- členné komise:

Bednář, Janoštík, Otoupalík.

 

8. Příspěvky ostatních členů výboru:

 

Jiří Slížek:

 

 • Podal návrh na snížení brigádnických hodin, abychom nepřicházeli o členy naší MO. O tomto návrhu bylo rozhodnuto, že naše MO vyčká na výsledek republikového Sněmu, který má letos na podzim projednávat návrh sjednocení platby za brigády, aby nedocházelo k přetahování členů mezi jednotlivými MO.

 

Vedoucí rybářského kroužku Roman Čtvrtlík:

 

 • Informoval výbor o tom ,že 4 děti budou dělat rybářské zkoušky , které proběhnou v rámci rybářského kroužku. Posledního kroužku se zúčastnilo 12 děti. Při kroužku byly vypsány a odevzdány povolenky a byly rozdány pracovní sešity. V letošním roce se pan Čtvrtlík pokusí opět domluvit víkendový pobyt na rybníku Šinclák, který se v minulém roce osvědčil. Tento pobyt by měl proběhnout 3. nebo 4. víkend v červenci.

 

Martin Lón – Jednatel:

 

 • Informoval výbor o došlé emailové korespondenci.

 

Předseda dozorčí komise Doc. Mgr. Miroslav Vepřek:

 

 • Uvedl, že dne 11.2.2020 po schůzi výboru MO proběhne schůze dozorčí komise, na kterou potřebuje podklady z účetnictví. Tyto podklady zajistí předseda Mgr. Bednář.

 

Po projednání všech bodů programu přijal výbor MO ČRS Domašov nad Bystřicí toto

 

usnesení:

 

I. Bere na vědomí:

 

 1. Informaci o plnění konečného rozpočtu 2019

 2. Informaci o celkové produkci ryb naší MO z rok 2019

 3. Došlou korespondencí

 4. Informaci o šetření KVS na líhni

 

II. Schválil:

 

1. Podání žádosti o vyznamenání hospodáře Čestmíra Janošťíka bronzovým odznakem 3. stupně na ÚS ČRS Ostrava.

2. Inventarizační komisi ve složení: Bednář, Janoštík, Otoupalík

 

III. Ukládá:

 

1.Inventarizační komisi provést inventury majetku do 31.1.2020 (Bednář, Janoštík, Otoupalík)

2.Předsedovi zajistit potřebné podklady z účetnictví pro kontrolu DK na 11.2.2020

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne11.2.2020 od 16.30 hod. v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

Zapsal: Martin Lón

Jednatel

 

Rozdělovník:

 • VÚS ČRS Ostrava

 • Předseda

 • Jednatel

 • Hospodář

 • Vedoucí práce s mládeží

 • Ekonom

 • Předseda DK

Hodiny
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 49 visitors (99 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free