Zápis 01-2019

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

-----------------------------------

Zápis čís. 1/ 2019

 

z výborové schůze MO konané dne 8.1.2019 od 16.30 hodin v  RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice


Přítomni:   členové výboru:   Mgr. Bednář, p. Povalil, p. Čtvrtlík, p.Slížek, p. Lón  

Doc.Mgr.Vepřek – předseda dozorčí komise,

 

Omluveni:                               Ing. Žaloudek, Ing. Lavička, p. Janošťík

           

 

V úvodu předložil předseda program dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen a provedl kontrolu úkolů z minulé schůze.

 

Program jednání:

 

1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

2. Plán práce na rok 2019

3. Zpráva o plnění finančního rozpočtu za rok 2018 a schválení výborem

4. Návrhu finančního rozpočtu pro rok 2019 a jeho schválení výborem

5. Informace o produkci líhně 2018 a plán produkce líhně na rok 2019

6. Vyhodnocení nabídek na rekonstrukci líhně

7. Informace o došlé korespondenci, zápis z jednání výboru ÚS Ostrava

8. Příprava členské schůze

9. Návrh na funkcionářskou odměnu

10. Návrh na zvláštní motivační odměnu pro zaměstnance líhně a hospodáře

11. Informace a příspěvky dalších členů výboru

 

 

Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

 

1. Předseda zopakoval znění usnesení dle zápisu č. 11/2018, k úkolu č. 1 - důsledná kontrola, parafování sumářů odevzdaných povolenek a kontrola doby platnosti státních rybářských lístků - tento úkol je výdejci povolenek plněn průběžně.

2. Poté výboru předložil plán práce MO Domašov nad Bystřicí pro rok 2019, který byl přítomnými členy výboru bez výhrad schválen.

3. Dále výboru předložil zprávu o plnění finančního  rozpočtu pro rok 2018, který dopadl nad očekávání dobře – hospodářský výsledek + 292 663,- Kč jedná se o nejlepší výsledek rozpočtu za celou historii naší MO. a to i přes úhyny ryb, které nás postihly během výpadku el. proudu v létě. Tento rozpočet byl přítomnými členy výboru schválen bez výhrad.

4. Následně výboru předložil poslední verzi návrhu rozpočtu pro rok 2019. Rozpočet je plánován jako mírně přebytkový, vzhledem k plánovaným výdajům a opravám je plánován jen menší hospodářský výsledek + 25.000,- Kč. Tento finanční rozpočet byl výborem bez výhrad schválen.

5. Dále informoval výbor o produkci líhně za rok 2018 a předložil plán produkce líhně na rok 2019 ,kde bylo za tržní rybu PO2, lipan 2 a PD 2 inkasováno celkem 1 901 570,- Kč, za plůdek, jikru a násadu bylo inkasováno 316 245 Kč. Celková produkce líhně tedy činila 2 217 815,- Kč. Plán produkce líhně na rok 2019 je plánován v objemu 2.300.000 Kč, měla by se zvýšit produkce u plůdku lososovitých ryb (zejména Po), tržní ryba zhruba ve stejném objemu jako 2018.

6. Poté výboru představil návrh na zavedení zvláštní motivační odměny pro zaměstnance líhně a hospodáře, odměna bude vypočítána z částky, která převýší plánovanou produkci líhně a její výše bude stanovena na 25% pro zaměstnance a 10% pro hospodáře (z finančního objemu realizovaných tržeb převyšující plán produkce). Tento návrh byl výborem bez výhrad schválen.

7.  Nakonec předložil výboru došlé cenové nabídky firem, na rekonstrukci hráze rybníku č.1, náhonu vody nad rybníkem č. 1 a přepažení rybníka č.2 pro lipany. V tomto výběrovém řízení byly obeslány tři firmy, ale cenové nabídky přišly pouze od dvou oslovených firem a to:

·        MOPED Olomouc s.r.o., která dle předloženého projektu a dokumentace vyčíslila provedení těchto oprav na celkovou částku 1 096 814,- Kč  bez DPH.

·       COMPLETE CONSTRUCTION Zavadil s.r.o., která vyčíslila opravy na líhni dle projektu a dokumentace na částku 1 182 445,- Kč, bez DPH.

Na základě vyhodnocení cenových nabídek byla výborem MO, na zhotovení opravných prací na pstruží líhni, jednohlasně vybrána firma MOPED, která dodala levnější cenovou nabídku a již v minulosti byly touto firmou pro naši MO provedeny stavební práce na líhni, které proběhly bez jakýchkoliv problémů a firma se tak osvědčila.

 

p. Martin Lón, jednatel:

 

8. V úvodu seznámil členy výboru se zápisem č.12/2018 ze zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava, konaného dne 12.12.2018 v sekretariátě tamtéž a s došlou korespondencí, mimo jiné s pozvánkou na aktiv vedoucích rybářské stráže místních organizací ČRS, na který byl za naší MO delegován p. Náplava.

 

9. Dále informoval členy výboru o přípravě výroční členské schůze a o povinnosti předsedy MO, hospodáře, předsedy DK a vedoucího rybářského kroužku vypracovat zprávu za rok 2018 a tuto zaslat na email ryby.domasovnb@seznam.cz. Jednatel do příští schůze výboru zhotoví prezenční listinu, návrh na usnesení a zašle na ÚS Ostrava pozvánku na výroční členskou schůzi.

 

10. Poté předložil výboru návrh na zavedení funkcionářské odměny pro předsedu naší MO ve výši 2 000,- Kč měsíčně a zvýšení původních odměn pro ekonoma z 2 000,- Kč na 2 500,- Kč a hospodáři z 2 400,- Kč na 3 000,- Kč měsíčně. Tento návrh byl bez námitek schválen všemi přítomnými členy výboru.

 

11. Informace a příspěvky dalších členů výboru:

                                               

p. Čtvrtlík, vedoucí práce s mládeží:

Podal informaci o tom, že kroužky nadále probíhají a to v klubu Empire v Dolanech, v neděli 6.1.2019 posbírali dětem povolenky a pomohli s jejich vyplněním. Dále uvedl, že je nutné na obec Lašťany zaslat žádost na příspěvek na akce rybářského kroužku a to ve výši 5 000,- Kč, tak jako minulý rok, toto si vezme na starost předseda p. Mgr. Bednář.  

p. Slížek:

Uvedl, že u spodního rybníku v Domašově nad Bystřicí je uschlý strom, který ohrožuje okolí a bude panem Slížkem pokácen. Dále sdělil, že jsou u tohoto rybníka uloženy naše staré panely, v počtu 8 ks a rozměru cca 2 x 3 m a jelikož pro ně nemáme další využití, zkusí zjistit, jestli by o tyto panely neměl zájem třeba nějaký zemědělec. Pokud by našel kupce, cena by určila na další výborové schůzi.

 

Po projednání všech bodů programu přijal výbor MO ČRS Domašov n. B. toto

 

usnesení:

 

I. Bere na vědomí:

 

1.      Kontrolu plnění usnesení.

2.      Informaci o produkci líhně za rok 2018 a plán produkce na rok 2019.

3.      Informaci o zápisu z jednání výboru č. 12.2018 z ÚS Ostrava.

4.      Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskuzní příspěvky.

 

II. Schvaluje:

 

1.      Plán práce na rok 2019

2.      Plnění finančního rozpočtu 2018

3.      Finanční rozpočet na rok 2019

4.      Funkcionářské odměny pro předsedu ve výši 2 000,- Kč, ekonoma 2 500,- Kč a 3 000,- Kč

5.      Zvláštní motivační odměnu pro zaměstnance líhně ve výši 25% a hospodáře ve výši 10% z objemu finančních prostředků, nad rámec plánované  produkce líhně.

 

III. Ukládá:

 

2. Předsedovi MO, hospodáři, předsedovi DK a vedoucímu rybářského kroužku vypracovat zprávy pro výroční členskou schůzi. Jednateli připravit presenční listinu a návrh usnesení do příští výborové schůze.

 

IV. Rozhodl:

 

1.      Ve věci výběrového řízení na rekonstrukční práce na líhni byla vybrána firma MOPED Olomouc.

 

 

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 12. února 2019 od 16.30 hod. v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

Zapsal:            Martin Lón

                        jednatel


Rozdělovník:

          VÚS ČRS Ostrava

          Předseda

          Jednatel

          Hospodář

          Vedoucí práce s mládeží

          Ekonom

          Předseda DK

Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 8 visitors (26 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=