Výroční členská schůze

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

-------------------------------------------------------------

                                                          

Zápis z výroční členské schůze MO Domašov nad Bystřicí ze dne 23.02.2019

 

Program schůze:

 

1.     Zahájení

2.     Volba komisí: -     mandátové

-        návrhové

-        volební

 

3.     Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze 2018

4.     Zpráva předsedy o činnosti a výsledcích hospodaření MO za rok 2018

5.     Zpráva předsedy o čerpání finančních prostředků MO za rok 2018

6.     Zpráva rybářského hospodáře za rok 2018

7.     Zpráva o práci s mládeží v rybářských kroužcích v roce 2018

8.     Plán činnosti MO na rok 2019

9.     Rozpočet MO na rok 2019

10.  Zpráva dozorčí komise MO za rok 2018

11.  Volba delegáta krajské konference ÚS ČRS Ostrava

12.  Diskuze

13.  Usnesení

14.  Závěr

 

 

Ad 1. Zahájení

Schůzi zahájil v 10:00 hodin v souladu s plánem z pověření výboru předseda MO Domašov nad Bystřicí pan Mgr. Radomír Bednář.

Vzhledem k tomu, že nebyla na začátku řádně svolané členské schůze MO přítomna nadpoloviční většina registrovaných dospělých členů MO, kterých je ke dni 31.12.2018 celkem 513 dospělých, byla VČS přerušena a otevřela se neformální diskuze. Vlastní jednání členské schůze bylo zahájena o patnáct minut později, tedy v 10:05 hodin, za přítomnosti členů, kteří se dostavili.

Dle prezenční listiny bylo přítomno celkem 26 dospělých členů MO a jeden mladý rybář do patnácti let.

 

Ad 2. Volba komisí

Předseda Mgr. Radomír Bednář vedl volbu všech komisí:

a)     Do mandátové komise byli navrženi Ing. Josef Lavička, Jáchym Koiš, Jaroslav Šindler. Výsledek volby – pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0

 

b)     Do návrhové komise byli navrženi Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Alois Jančík, Josef Náplava. Výsledek volby – pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0.

 

c)     Do volební komise byli navrženi Eman Lakva, Jaroslav Dušek, Ladislav Přindiš. Výsledek volby – pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0

 

Ad 3. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze ze dne 24.02.2018

Kontrolu plnění usnesení provedl předseda MO pan Mgr. Radomír Bednář, který konstatoval, že všechny body přijatého usnesení ze dne 24.02.2018 byly splněny.

 

Ad. 4 Zpráva předsedy o činnosti a výsledcích hospodaření MO za rok 2018

 

1.Informace o členské základně a revírech:

K tomuto bodu jen obecně, bližší informace podá ve své zprávě hospodář. Stav členské základny se ustálil a nedochází k zásadním změnám, snad jen velmi malému snížení členské základny. Na revírech pokračuje tristní situace s rybožravými predátory, neboť jejich množství narůstá a i přes zvýšení počtu vysazených ryb do revírů se výlovek snižuje. Jen na naše revíry bylo v r. 2017 vysazeno mimo jiné 350 kg pstruha duhového a 70 kg pstruha potočního v tržní velikosti. To je minimálně 1.300 ks mírových ryb. V posledních letech se snažíme vysazovat plůdek Po i do horních částí revírů, neboť chovné potoky ve větší míře vysychají.

2.Informace o rybochovném zařízení – líhni:

Pstruží líheň měla v r.2018 tržby na velmi dobré úrovni, oproti roku 2017 se opět zvýšil finanční objem produkce o 200 tis. Kč.  Za ryby jsme utržili celkem částku 2.299.127,- Kč, z toho produkce líhně činila 2.217.815,- Kč. Z této částky připadá na tržní ryby 1.900.000,- Kč a na jikry, plůdek a násadu cca 300.000,- Kč.  Část takto získaných prostředků bude vynaložena na další zkvalitnění chovu a zlepšení technického zabezpečení, případně na uhrazení pracovní činnosti brigádníků, kteří mají splněné povinnosti, ale vzhledem k objemu práce je jejich pomoc nezbytná. Současně bych chtěl poděkovat  všem, co se podíleli na stovkách hodin práce na líhni v loňském roce a mnohonásobně překročili svou povinnost. Největší poděkování patří hlavně zaměstnanci líhně Karlu Otoupalíkovi, jehož odborné a praktické znalosti nám umožnily tyto výsledky a současně i hospodáři Čestmíru Janoštíkovi, který organizuje brigády a nechybí na žádné akci.

V současné době je na líhni dostatek jiker i násad, které umožní v letošním roce tržby v celkovém objemu cca min. 2,3 mil. Kč.

V letošním roce jsme si stanovili opět řadu úkolů, ale jedná se o položky v havarijním stavu a jejich realizace je pro trvalé dosahování 150q produkce nezbytná. Plánujeme zejména tyto investiční akce:

a) rekonstrukce čelní hráze rybníku č.1 – náklady 287.204,- Kč

b) rekonstrukce náhonu vody v místech průsaků – náklady 392.242,- Kč

c) přepažení rybníku č.2 pro chov lipana – náklady 626.572,- Kč

Celkem se jedná o investici za 1.306.018,- Kč, v současné době je podána žádost na ÚS ČRS do Ostravy o dotaci na tuto akci z Fondu pro rozvoj revírů. Na celou akci je zpracována projektová dokumentace od firmy Koiš – statika. Na tomto místě bych chtěl poděkovat i našemu členovi Ing. Romanu Koišovi, který nám tyto materiály včetně předběžného odhadu ceny prací zpracoval bez nároku na honorář jen v rámci splnění brigádnické povinnosti. Současně již proběhlo i výběrové řízení na zhotovitele zakázky a v případě schválení dotace mohou práce na líhni započít cca v dubnu.

 Spolupráce v distribuci ryb probíhala bezproblémově díky profesionálnímu přístupu technika z ÚS ČRS Ing. Rostislava Trybučka i ostatních pracovníků účastnících se distribuce ryb.

3. Brigádnická činnost a další členské povinnosti

V r.2018 bylo odpracováno našimi členy mimo výbor celkem  1.000 hodin, brigád se zúčastnilo cca 60  členů a to zejména při odlovech a vysazování plůdku na potocích, práci na líhni, při opravách splávků pro ryby, sečení trávy, apod. V tomto nejsou zahrnuty odpracované hodiny členů výboru. Pro letošní rok jsme nestanovili konkrétní termíny brigád, ale při výdeji povolenky jste obdrželi  leták s jmenným a telefonním seznamem vedoucích pracovních skupin, se kterými můžete brigádu dohodnout individuálně.

Jako každý rok, tak i letos připomínám opakující se problém a to odevzdání povolenky a sumáře do určitého termínu (MP do 15.ledna a P do 15. prosince). Po ukončení tohoto termínu výdejce povolenek obvolával asi 20 členů, kteří na odevzdání povolenky zapomněli. Doporučujeme toto provádět osobně u výdejce povolenky, neboť ten může upozornit na chyby v sumáři a rovněž zaznamená ihned odevzdání povolenky do členského průkazu.

Včasným odevzdáním povolenky se správně vyplněným sumářem ulehčíte práci při zpracování údajů do celkového sumáře pro ÚS ČRS Ostrava, který musí být zpracován a odeslán v určitém termínu. Pozdě odevzdané sumáře pak nejsou započteny do celkové statistiky úlovků a zkreslují konečné údaje o vylovených rybách v revírech. Pro jednoduchou představu uvedu příklad:

ÚS má asi 60 MO a když u každé neodevzdá včas povolenky 20 členů, je to 1.200 ks povolenek a při průměrném výlovku 15 kg na 1 ks povolenky nám potom chybí ve statistice 18 tun ryb!!!

Podle informací od p. Lavičky je někdy problém s nečitelným záznamem kontroly RS, proto doporučujeme všem členům, aby při kontrole požadovali provedení čitelného záznamu do povolenky! Tyto záznamy musíme evidovat a někdy je číslo a jméno rybářské stráže nečitelné a pak ho není možno postoupit do evidence pro ÚS.

 

4. Činnost rybářské stráže

V roce 2017 jsme měli celkem 6 členů rybářské stráže, vedoucí Josef Náplava. Podle předloženého výkazu činnosti v průběhu celého roku bylo kontrolováno  60 rybářů, což je průměrně 10 na 1 člena RS.  Naše revíry nejsou mezi těmi hojně navštěvovanými, na tekoucí vodě mnohdy rybáře nepotkáte celý týden, ale je možno o to víc se zaměřit na naše rybníky, kde o víkendech bývá lovících dostatek . Doporučoval bych i častější kontroly na Domašovských rybnících, zejména tam, kde je lov pouze na mušku. Mezi 60 zkontrolovanými  byly zjištěny 2 menší přestupky, nebyla odebrána žádná povolenka.

Byly však odebrány povolenky 2 našich členů za hrubý přestupek na cizích revírech příslušnou RS a proběhlo s nimi kárné řízení u naší DK.

 

5. Informace z ÚS ČRS Ostrava

Jak asi většina z přítomných ví, v loňském roce proběhly volby do všech orgánů ČRS – od MO přes ÚS až po Radu ČRS v Praze.  Po listopadovém sněmu byl zvolen do čela republikové Rady PhDr. Mgr. Karel Mach a noví členové Rady z jednotlivých územních svazů. Po červnové územní konferenci ve Frenštátě pod Radhoštěm byl zvolen rovněž nový předseda Územního svazu pro Moravu a Slezsko

ing. Pavel Kocián a obměněna větší část územního výboru novými členy. V této souvislosti nyní vykonávám funkci místopředsedy ÚS ČRS v Ostravě a člena Rady ČRS v Praze.

9.února proběhl aktiv předsedů MO, kde jsme řešili zásadní téma – získání finančních prostředků na nákupy revírů, které vlastní soukromí vlastníci a nabízí se do výběrových řízení. Náš územní svaz  platí ve srovnání s ostatními řádově nejvyšší částky za nájmy některých revírů (cca 5,5 mil. Kč ročně). To je i důvodem, proč máme nejdražší povolenku ve srovnání s ostatními ÚS. Současně také máme nejvyšší koeficient poměru počtu členů/ha vodní plochy a průměr vysazených ks kapra na ha. U nás je to 91 ks/ha u ostatních územních svazů 61 ks /ha. Tato čísla tedy jasně dokládají, že cena povolenky je opodstatněná a samozřejmě také vychází z řádně provedené ekonomické kalkulace .

Na jarní celosvazové konferenci budou navrženy způsoby získání finančních prostředků na nákup revírů, zřejmě nejprůchodnější by bylo navýšit o nějakou část cenu povolenky a tuto částku pak převést do FRR, který by sloužil přednostně k nákupu revírů. Zde je potřeba si uvědomit, že pokud bude přicházet ČRS takto o revíry, dojde i ke snižování počtu členské základny a tím i snížení získaných prostředků na zarybnění revírů. Příznivá cena za povolenku umožňující lov na nespočtu revírů Severní Moravy a Slezska a ulovení a ponechání si ryb za několikanásobně vyšší cenu než je cena povolenky je hlavně díky tomu, že jsme tak početný zájmový spolek a obhospodařujeme stovky hektarů revírů v rámci ÚS.

V prosinci 2018 jsme se zúčastnili ekonomických a hospodářských prověrek v Ostravě s kladným výsledkem a bez závad. Výbor ÚS ČRS Ostrava vyslovil uznání za dosažené výsledky, zejména produkci líhně. Všechny naše závazky i pohledávky za r. 2018 byly uhrazeny, povolenky i známky vyúčtovány bezchybně. Rovněž dozorčí komise provedla všechny plánované kontroly bez závad a případné přestupky ze strany členů byly řešeny v souladu s platnými směrnicemi.

 

 

Ad. 5 Zpráva předsedy o čerpání finančních prostředků MO za rok 2018

Finanční rozpočet na rok 2018

 

 

PŘÍJMY

 

 

 

1-12/2018

skutečnost

1

Od členů – členské příspěvky

               -  brigády

               -  povolenky (průběžná položka)

               -  zápisné

               -  ostatní   

260.000,-

150.000,-

600.000,-

10.000,-

5.000,-

265.300,-

145.300,-

567.870,-

11.850,-

7.740,-

2

Z odlovů násadových ryb a produkce líhně v rámci ČRS

1.800.000,-

2.077.796,-

3

Příležitostný prodej ryb mimo ČRS

400.000,-

221.331,-

4

Přefakturace nájemného na ÚS

0,-

0,-

5

Přefakturace elektřiny  zaměstnanec a chataři

6.000,-

9.056,-

6

Finanční dotace a příspěvky

7.000,-

5.000,-

7

Ostatní ( sečení trávy, ostatní )

26.000,-

134.893,04

Celkem příjmy

3.264.000,-

3.446.136,04

 

 

výdaje

 

 

 

1

Od členů – členské příspěvky

               -  povolenky (průběžná položka)

 

130.000,-

600.000,-

146.840,-

561.920,-

2

Mzdové výdaje

540.000,-

480.864,-

3

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnance

150.000,-

141.316,-

4

Cestovné

35.000,-

24.035,-

5

Dopravné, náklady na služ. vozidlo - opravy

45.000,-

55.076,-

6

Násadové ryby

80.000,-

61.105,-

7

Krmivo pro ryby

850.000,-

863.194,-

8

Materiál, opravy,údržba

155.000,-

154.431,72

9

El.energie

150.000,-

187.548,-

10

Telefon, internet

15.000,-

16.903,93

11

Administrativa, účetnictví,poštovné

35.000,-

34.566,-

12

Nájemné

10.000,-

6.766,-

13

Mládež

25.000,-

25.450,-

14

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                         

0,-

0,-

15

Pořízení DHIM

120.000,-

155.332,80

16

Daň z nemovitosti, pojištění, povinné ručení vozidlo

20.000,-

19.127,-

17

Ostatní – zákonné pojištění zaměstnanec

-         Léčiva pro ryby

 

-         reprefond

- jiné nepředpokládané výdaje

4.000,-

         120.000,-

10.000,-

50.000,-

 

2.981,-

209.435,-

6.581,-

0,-

 

 

Celkem výdaje

3.144.000,-

3.153.472,45

Rozdíl PŘÍJMY a VÝDAJE    + 120.000,-Kč/   +292.663,59

 

Schváleno: výborem MO dne 8.1.2019 a členskou schůzí dne 23.2.2019

                        1.1.2018                      31.12.2018

Hotovost         61.949,-                      41.347,-

                  141.494,91                  454.760,50

Součet             203.443,91                  496.107,50                  +292.663,59Kč

 

Ke dni 31.12.2018      Pohledávky 0,-             Závazky 11.244,52Kč

Ad. 6 Zpráva rybářského hospodáře MO:

 

1) Stav členské základny

2) Zarybňovací plán + plnění

3) Brigády

4) Stav chovných potoků

5) Líheň Bělá

1) Počty členů dle prodaných známek

    Dospělí   :  muži 490 , ženy 23   celkem 513

    Mladiství 16-18 let : 14

    Děti do 15 let:  48

   Celkem všech členů : 575

2) Zarybňovací plán: 

 MO Domašov nad Bystřicí hospodaří na 50km vodního toku, 3 rybnících o celkové výměře 3,5 ha. Rovněž se staráme o 16 chovných potoků – cca 40 km, a v neposlední řadě pstruží líheň Bělá. Zarybňovací plán na chovných potocích byl splněn. Bylo vysazeno cca 55 000 ks PO+5000 ks PO násady. Z nadprodukce líhně navíc cca 100 000 ks PD jikra. Do revírů MO bylo vysazeno 820 kg Kapra 3, 360 kg PDT  o průměrné váze 36 dkg, 100 kg – PO2  / 15-30 cm /

3) Brigády byly prováděny v průběhu celého roku, na chovných potocích,  pstruží líhni Bělá a  na revírech MO.

    Chovné potoky – v r.2018 byly dosazeny násadové ryby dle vysazovacího plánu, v průběhu roku byly provedeny částečné nebo plné odlovy.  V naprosté většině chovných potoků, byl přes letní měsíce akutní nedostatek vody. Ale i přes to na některých tocích , kde prakticky v letních měsících voda nebyla, přežilo pár ryb, které jsme přelovili do revírů MO. Nejvíce času a sil bylo potřeba na pstruží líhni Bělá, kde probíhaly brigády prakticky 2 – 3x týdně, od února do prosince. Brigádníci třídili a přelovovali ryby, čistili chovné nádrže a prováděli řadu dalších činností dle pokynů hospodáře a správce líhně.

4) Situace na chovných tocích byla po celý rok velmi špatná. Přes léto prakticky nebyla voda vůbec, došlo k vyschnutí většiny chovných toků. Na tocích jsou přemnoženi rybožraví predátoři. V těsné blízkosti toků je velmi často prováděna těžba lesních porostů, kdy projíždí těžká technika vodou, kalí ji a tím ohrožuje život ryb-zanášení žaberních aparátů. Zároveň velmi negativně působí chov hospodářských zvířat, kdy se často napájí přímo z potoků. Tyto vlivy velmi negativně ovlivňují život ve vodním prostředí chovných potoků, které tvoří z velké části vlásečnice s minimálním průtokem vody.  

5)Líheň Bělá

  Za rok 2018 bylo prodáno a distribuováno do ČRS bezhotovostně na fakturu: 

  POK 2 – 400 000 ks           PO 1 – 30 000 ks        PO 2 - 15 840 ks / 3520 kg/

  PDK  - 300 000 ks              PD  1 – 106 000 ks     PD 2 – 20 000 ks / 6022 kg /

  LIK – 50 000 ks                   LI 1 – 40 000 ks          LI 2 – 10 000 ks / 1700 kg /

Celkem byla tržba za rok 2018 na rybochovném zařízení  2.218 000, - Kč. Práce  probíhaly  2-3 týdně, dle potřeby správce líhně. Celkem bylo odpracováno 1474 hod. Dalších 300 hodin odpracoval člověk v rámci veřejně prospěšných prací. V průměru je to 35 hod. týdně, s tím, že nejvytíženější byly měsíce 4,5,6,10. Převážně jde o práci s rybou, jako je třídění ryb, distribuce, členové prováděli také různé výkopové práce, terénní úpravy a v neposlední řadě odbahnění rybníka č. 2 tzv. lipaňáku. Mimo areál líhně bylo nutné vykácet cca 3 km náletových dřevin pod elektrickým vedením v šíři cca 5 metrů.  Na začátku září došlo v brzkých ranních hodinách k výpadku el. energie a v kombinaci s velmi nízkým atmosférickým tlakem, bylo před bouřkou , k úhynu  10 g PD tržní +2 g PD 1. Škoda na rybách byla 160 000 Kč, a aby toho nebylo málo zhruba za 14 dní přetrhal el. vedení řidič auta převážející dřevo, naštěstí to bylo v 9 hod. dopoledne a dalo se na tuto situaci reagovat, nasazením benzínových centrál, ztráty na rybách nebyly žádné ,ale náklady na opravu byly cca 60 tis. nehoda nahlášena na PČR, je  v řešení. Na konci října došlo na el. vedení do líhně k výměně 3 dřevěných sloupů a poškozených drátů. Nemalé škody působí rybožravý predátoři jako vydry, volavky nebo čáp, kteří i přes ochranné opatření jako el. ohradníky a krycí sítě způsobili škodu odhadovanou na 100 tis.Kč. Prosím všechny, kdo mají čas a chuť přiložit ruku k dílu, aby kontaktovali hospodáře, případně správce líhně a domluvili si brigádu na líhni.

Ad. 7 Zpráva o práci s mládeží v rybářských kroužcích v roce 2018

Dovolte, abych vás v krátkosti seznámil s činností našeho rybářského kroužku pro mládež do 15 let. Náš kroužek má název Ladňáček a má dva vedoucí, pan Romana Čtvrtíka z Lašťan a pana ing. Radima Blaťáka z Dolan.

V roce 2018 jsme pro naše mladé rybáře uspořádali dva závody. Obě dvě akce byly náborové, abychom získali nové děti a dali jim přičichnout k rybařině. Tyto závody proběhly na obecním rybníku v Lašťanech u Žižků. O rybník se stará a zarybňuje pan Ladislav Sznajder za co mu moc a moc děkujeme.

Květnových závodů se zúčastnilo 28 dětí a tato účast nám dělá velkou radost a zároveň vidíme, že čas, který s dětmi u vody strávíme, není zbytečně promrhaný, ale naopak přináší výsledky.

Na podzimních závodech byla účast už trochu slabší, ale 19 závodníků je také ještě dost. Tyto závody byly částečně dotovány obcí Bělkovice-Lašťany částkou necelých 5000.- Kč a zastupitelstvu obce patří velký dík. Zbytek peněz na tyto závody nám poskytla naše organizace.

Další naše akce proběhla o prázdninách na Slezské Hartě v obci Rázová. Jednalo se o víkendové soustředění, kterého se zúčastnilo 14 dětí a 12 dospělých jako doprovod. Závěrem roku 2018 jsme pro děti uspořádali vánoční besídku v pohostinství Empire v Dolánkách. Děti si zasoutěžily o pěkné ceny a samozřejmě nechybělo ani pohoštění. Nový majitel této hospůdky nám vyšel vstříc a máme k dispozici klubovnu v 1. patře, ve které se scházíme přes zimu.

Na rok 2019 máme takřka stejné plány, uspořádat dva závody, soustředění na Hartě a výlet do Modré. První letošní závod bude v Lašťanech v sobotu 4. května od 8.00 hodin ráno.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům výboru naši organizace za finance pro naše děti a za kladný přístup k naši drobotině. Déle bych rád poděkoval rodičům a prarodičům našich dětí za hojnou účast při všech akcích. To by bylo ode mne všechno a mockrát Vám děkuji za pozornost.  

Ad. 8 Plán činnosti MO na rok 2019

LEDEN 2019

1. Plán práce na rok 2019

2. Informace o plnění rozpočtu 2018

3. Schválení návrhu rozpočtu 2019 výborem

4. Příprava materiálů pro členskou schůzi

5. Školení nových členů

6. Ukončení výběrového řízení na rekonstrukční práce – líheň

ÚNOR 2019

1. Příprava materiálů a zpracování příspěvků pro členskou schůzi

2. Informace o zpracování účetní uzávěrky za rok 2018, schválení výborem

3. Zpráva o činnosti za rok 2018, hodnocení produkce líhně

4. Členská chůze 23.2.2019 v 10hod.- Bohuňovice

5. Hospodář – příprava výtěru Pd

6. Předložení žádosti o dotaci na ÚS ČRS Ostrava z FRR

7. Účast předsedy na aktivu předsedů v Přerově

8. Účast vedoucího RS na aktivu v Litovli 6.2.2019

BŘEZEN 2019

1. Vyhodnocení členské schůze

2. Hospodář – organizování odlovů potoků, výtěr Pd

3. Příprava na případné výjezdní zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava

DUBEN 2019

1. Zpráva o plnění rozpočtu na 1Q/2019

2. Ekonom – odvod finančních prostředků za známky a pov.

3. Hospodář – organizace brigád, výtěr lipana, vysazování plůdku, distribuce pstruha potočního, zarybnění revírů dle plánu (nákup kapra VLS Lipník)

4. Akce rybářského kroužku – líheň

5. Zahájení rekonstrukce rybníku č.1 a náhonu (dotační akce)

6. Instalace zařízení na čerpání vody při distribuci

KVĚTEN 2019

1. Dokončení rekonstrukce rybníku č.1 a náhonu (dotační akce)

2. Zahájení výstavby přepažení rybníku č.2 – lipan (dotační akce)

3. Zpráva o činnosti rybářských kroužků mládeže – počet dětí

4. Hospodář – distribuce tržního lipana, pstruha duhového

5. Účast delegáta na konferenci ČRS v Ostravě

ČERVEN 2019

1. Výstavba přepažení rybníku č.2 – lipana (dotační akce)

2. Hospodář – distribuce ryb, organizace brigád na líhni.

3. Vedoucí rybářského kroužku – příprava letního tábora

4. Zajištění sečení trávy na revírech Domašov – rybník + Ondrášov

ČERVENEC 2019

1. Zpráva o plnění rozpočtu za 1 – 6/2019

2. Vyhodnocení rekonstrukčních prací na líhni (dotace)

3. Výjezdní zasedání výboru MO na líhni

4. Zajištění zástupu zaměstnance líhně při dovolené

5. Ekonom – odvod finančních prostředků za známky a pov. na ÚS ČRS

SRPEN 2019

1. Kontrola stavu revírů hospodaření dle klimatických podmínek

2. Organizace brigád na líhni

3. Vyúčtování dotace a vyhodnocení rekonstrukce líhně.

ZÁŘÍ 2019

1. Ekonom – zpráva o prodeji a odvodech finančních prostředků za povolenky a známky na ÚS ČRS k 30.8.2019

2. Zajištění sečení trávy na revírech

3. Hospodář – brigády na líhni, distribuce ryb

ŘÍJEN 2019

1.Zpráva o plnění finančního rozpočtu za 1 – 9 /2019

2. Hospodář – distribuce ryb, dokončení zarybnění revírů Po2 a Pdt, příprava výtěru Po

3. Vedoucí rybářského kroužku – informace o letních akcích

LISTOPOD 2019

1. Příprava na hospodářskou kontrolu na ÚS ČRS

- plán produkce ryb 2020 a plnění 2019, zpráva o činnosti RS, požadavky naší MO na ÚS ČRS, materiály DK.

2. Účast na hospodářské kontrole na ÚS ČRS – předseda, hospodář, ekonom

3. Hospodář – výtěry Po, příprava areálu líhně na zimní období

PROSINEC 2019

1. Informace o průběhu hospodářské kontroly na ÚS ČRS

2. Hodnocení činnosti MO za uplynulý rok

3. Předběžné plnění fin.rozpočtu 1 – 12/2019 (výhled)

4. Příprava plánu práce na rok 2020

 

Ad. 9 Rozpočet MO na rok 2019

 

 

 

PŘÍJMY

 

 

1

Od členů – členské příspěvky

               -  brigády

               -  povolenky

               -  zápisné

               -  ostatní   

260.000,-

145.000,-

560.000,-

10.000,-

   3.000,-

2

Z odlovů násadových ryb a produkce líhně v rámci svazu

     2.000.000,-

3

Příležitostný prodej ryb

350.000,-

4

Přefakturace nájemného na ÚS

          0,-

5

Přefakturace el. a tel. zam. a chataři

   8.000,-

6

Finanční dotace a příspěvky (obce)

   5.000,-

7

Ostatní ( sečení trávy16, ostatní 10)

           50.000,-

Celkem příjmy

3.391.000,-

 

 

výdaje

 

 

1

Od členů – členské příspěvky

               -  povolenky

 

140.000,-

560.000,-

2

Mzdové výdaje

590.000,-

3

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnance

165.000,-

4

Cestovné

35.000,-

5

Dopravné

35.000,-

6

Násadové ryby

80.000,-

7

Krmivo pro ryby

850.000,-

8

Materiál, opravy,údržba

180.000,-

9

El.energie

190.000,-

10

Telefon, internet

17.000,-

11

Administrativa, účetnictví,poštovné

35.000,-

12

Nájemné

10.000,-

13

Mládež

25.000,-

14

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                         

 

15

Pořízení DHIM

       180.000,-

16

Daň z nemovitosti, pojištění

25.000,-

17

Ostatní – zákonné pojištění zaměstnanec

-        Léčiva pro ryby

-        reprefond

             - jiné nepředpokládané výdaje

4.000,-

      200.000,-

15.000,-

30.000,-

 

Celkem výdaje

3.366.000,-

Rozdíl PŘÍJMY a VÝDAJE                        + 25.000,-Kč

Schváleno: výborem MO dne 08.01.2019 a členskou schůzí dne 23.02.2019

 

 

 

Ad. 10 Zpráva dozorčí komise MO za rok 2018

 

Dozorčí komise MO ČRS Domašov nad Bystřicí (dále MO ČRS) podle stanov a jednacího řádu předkládá zprávu o své činnosti za období od minulé členské schůze konané dne 24. února 2018.

Dozorčí komise (dále DK) je tříčlenná. Schůzí výboru MO ČRS se pravidelně zúčastňoval předseda DK, doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D. Činnost výboru byla shledána bez závad, DK nevyslovuje žádné výhrady.

V souladu s plánem kontrol bylo provedeno celkem šest tematických kontrol a jedna náhlá kontrola pokladní hotovosti. S výsledkem kontrol byl vždy seznámen výbor MO ČRS a v případě potřeby přijala odpovídající opatření. Mimo kontrol se DK sešla šestkrát, z toho třikrát při příležitosti kárných řízení se členy. Členskou schůzí dne 24. února 2018 byli zvoleni členové dozorčí komise ve složení doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., Alois Jančík a Emanuel Lakva, v následném zasedání nově zvolené DK byl zvolen předsedou doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

V případě finančního hospodaření a vedení účetnictví nebyly zjištěny žádné nedostatky. DK hodnotí výsledek hospodaření za rok 2018 jako opětovně velmi úspěšný.

Na úseku finančního hospodaření MO ČRS bylo kontrolováno dodržování vnitřních směrnic pověřenými členy výboru v těchto oblastech:

-          vyúčtování příjmů od členů a odvodů za prodej členských známek a povolenek k rybolovu za rok 2017;

-          činnost dětského rybářského kroužku a nakládání s finančními prostředky pro práci s mládeží;

-          hlášení vedoucích pracovních skupin o splnění pracovních povinností členů;

-          vysazování násad do lovných revírů.

 

Kontroly prokázaly, že odpovědní členové výboru plní své povinnosti náležitě a bez závad. Předseda DK zprostředkoval výboru MO ČRS návrh k ukládání možnosti náhrady kárného opatření odnětí povolenky výkonem práce, přičemž tato možnost byla v jednom z případů kárného řízení uplatněna. Nahrazení výkonem práce se ukládá pouze v případech vymezených stanovami ČRS, z. s., u méně závažných přestupků a pachateli přestupku umožňuje opětovné vrácení zadržené povolenky v kratším časovém horizontu, přičemž zároveň pro MO vykoná potřebnou práci na líhni. V případě kontroly vysazování násad do lovných revírů bylo shledáno, že hospodář MO ČRS postupuje dle zarybňovacích plánů a v souladu se zásadami zarybňování (vysazování ryb do různých částí revírů apod.).

Dozorčí komisi jako kárnému orgánu prvního stupně byla doručena tři oznámení o přestupcích našich členů proti předpisům o rybářství. Dva členové se dopustili přestupku na revíru 471200 Harta 1A; první tím, že nezapsal v příslušné kolonce správné číslo revíru a zároveň nechal manipulovat s nastraženou udicí osobu nevlastnící oprávnění k lovu; druhý nezapsáním uloveného kapra. Jeden člen se dopustil přestupku na revíru 471116 Poděbrady 1A lovem na tři udice. Kárná opatření byla udělena ve dvou případech dočasným odnětím povolenky, v jednom případě odnětím povolenky a nevydáním povolenky nové na dobu 8 měsíců. Jeden ze členů se proti rozhodnutí kárného řízení prvního stupně odvolal, čímž předstoupil k řízení ve druhém stupni, v němž je kárným orgánem výbor MO ČRS.

DK se zabývala podrobně vyhodnocením čerpání finančního rozpočtu i účetní závěrkou za rok 2018 a také návrhem finančního rozpočtu na rok 2018 a doporučuje členské schůzi schválit tyto dokumenty v předloženém znění.

 

Ad. 11 Volba delegáta krajské konference ÚS ČRS Ostrava a zavedení fondu pro nákup revírů

 

Volbu delegáta krajské konference ÚS ČRS Ostrava vedl předseda MO Radomír Bednář, který navrhl jako delegáta jednatele MO Martina Lóna a jako náhradníka ing. Josefa Lavičku.

Volba byla provedena aklamací, tedy veřejným zdvižením ruky, kdy pro tento návrh bylo 26 přítomných členů, proti 0 a zdrželo se 0 členů. Návrh byl tedy bez výhrad přijat.

 

Pan Radomír Bednář dále vedl volbu, zda má zvolený delegát na konferenci hlasovat pro zavedení fondu k nákupu nových revírů a s tím spojeného poplatku 200,- Kč pro každého rybáře jednou ročně. Pro zavedení fondu bylo 23 členů, proti 0 členů a zdrželo se 3 členové, zvolený delegát tedy bude na konferenci hlasovat pro zavedení fondu na nákup nových revírů.

 

 

Ad. 12 Diskuze

 

V diskuzi vystoupili dále uvedení členové naší MO s těmito příspěvky:

 

p. Náplava:

1. Přečetl zprávu rybářské stráže (dále jen RS) o činnosti v roce 2018, kdy uvedl, že ostrahu revírů MO ČRS Domašov nad Bystřicí zabezpečují členové dobrovolné RS z řad členů naší organizace. Mají na starost ostrahu tří našich revírů a to Hanácké Bystřice 3, Hanácké Bystřice 4, Trusovického potoka 1 včetně chovných potoků, které má organizace svěřeny dekretem ÚS ČRS Ostrava. RS MO pracuje ve složení Josef Náplava – vedoucí RS, František Gondek, Alois Jančík, Čestmír Janoštík, Roman Míča, Jiří Slížek. Kontroly byly prováděny jak na revírech MO, tak i na chovných potocích v obhospodařování MO. Celkem bylo provedeno 158 pochůzek členy RS, při této činnosti bylo zkontrolováno 60 rybářů, z toho 46 našich členů a 14 rybářů z jiných organizací. Při kontrolách byly zjištěny dva přestupky proti rybářskému řádu, první byl řešen domluvou, druhý zápisem do povolenky.

Lze, ale konstatovat, že se úroveň členské základny, co se týče znalostí rybářského řádu a vedení zápisů v povolence výrazně zlepšila, což je i vizitkou práce RS. Schůzka členů RS probíhá jedenkrát ročně, vždy po schůzi vedoucích RS před zahájením pstruhové sezóny. Při schůzce jsou členové RS seznámeni s novým doplňkem rybářského řádu a změnách pro příslušný rok. Připomínky jednotlivých členů RS jsou řešeny přímo na místě. Závěrem popřál členům RS i členské základně jen samé krásné zážitky u vody a pěkné úlovky.

 

2. Přečetl vybrané předpisy z bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019 na P a MP vodách ÚS Ostrava.

3. Sdělil, že dne 16.3.2019 proběhne v Moravském Berouně školení nových členů a že případní zájemci se mají nahlásit telefonicky hospodáři panu Janoštíkovi, nebo panu Náplavovi.

4. Vznesl dotaz k fondu rozvoje revírů, zda částka 200,- Kč se bude týkat pstruhové i mimo pstruhové povolenky a zda tedy rybář, který si kupuje obě povolenky, bude platit dvakrát. Na tento dotaz reagoval předseda MO Mgr. Radomír Bednář, který uvedl, že finanční příspěvek ve výši 200,- Kč do FRR by se týkal obou povolenek tedy pstruhové i mimopstruhové, ale hledáme způsob, jak zohlednit ty členy, kteří si berou obě povolenky současně, aby nemuseli platit navýšení dvakrát. Forma výběru tohoto příspěvku budou definitivně dopracovány do jarní konference ÚS.

 

p. Přindiš:

1. Přednesl svůj návrh na slovování Trusovického potoka ve spodní části tedy v obci Bělkovice a Bohuňovice, kde dochází vlivem sucha a teplého počasí k pravidelnému vysychání potoků v letních měsících, proto navrhuje potok slovit někdy na přelomu měsíce května a června, kdy v potoku bývá ještě voda a zamezit ta úhynu rybí obsádky.

Na tento návrh reagoval předseda MO pan Radomír Bednář, který uvedl, s tímto návrhem souhlasí, ale vzhledem k tomu, že hospodář bude v této době zaneprázdněn z důvodu vrcholící práci na pstruží líhni Bělá, vezme si tento úkol na starost místní skupina členů naší MO z Bohuňovic v čele s členem výboru MO Vlastimilem Povalilem.

 2. Se dotazoval, zda by nebylo možné chytat i na chovných potocích, kde by se mohla nacházet ještě nějaká větší ryba, aby se zatraktivnil lov pro rybáře, jelikož rybí populace v revírech je decimována rybožravými predátory a jsou téměř prázdné.

Na tento dotaz odpověděl hospodář p. Janoštík, který uvedl, že zvýšený pohyb rybářů na těchto potůčcích by zapříčinil rozebrání rybích trdlišť a špatně by se zde hlídalo pytláctví, jelikož chytání ryb na menším toku je jednodušší. Dále sdělil, že popis revírů určuje územní svaz.

p. Slížek:

Vznesl dotaz týkající se vzniku fondu na nákup nových revírů, kdy se dotazoval, zda byly územním svazem probrány všechny možnosti ušetření finančních prostředků, například snížením zarybňovacího plánu o 20 procent, na jak dlouho bude poplatek zaveden a jak bude tento účet transparentní.

Na tento dotaz reagoval předseda MO p. Bednář, který uvedl, že nově zvolený výbor ÚS Ostrava provádí různá úsporná opatření, čímž se podařilo ušetřit již 7 000 000,- Kč, tato suma byla převedena do fondu rozvoje revírů, ale to je málo pro nákup nových revírů jsou potřeba daleko vyšší částky. Zarybňovací plán se ponižovat zřejmě nebude, snížilo by to atraktivitu svazových vod pro rybáře. Opatření pro nákup nových revírů by byla zavedena na dobu 3 – 4 let a každý rybář by do něj přispěl jednou ročně 200,- Kč. ÚS Ostrava každý rok předloží místním organizacím vyúčtování FRR, kde bude konkrétně vypsáno, jaký revír a za jakou částku byl z FRR zakoupen.

 

Ad. 13 Usnesení

 

 

 

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ

 

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Domašov nad Bystřicí Pstruží líheň 24, 783 06  Domašov nad Bystřicí

číslo účtu: 1804166369/0800, vedený u ČS a.s. Olomouc

IČ : 180 50 166

 

Usnesení z výroční členské schůze ze dne 23.2.2019

 

Členská schůze MO Domašov nad Bystřicí:

 

I. Bere na vědomí:

1. Zprávu mandátové komise

2. Zprávu dozorčí komise

 

II. Schvaluje:

1. Mandátovou komisi ve složení: Josef Lavička,

Jáchym Koiš, Jaroslav Šindler

 

2. Návrhovou komisi ve složení: Doc. Mgr. Miroslav Vepřek,

Alois Jančík, Josef Náplava

 

3. Volební komisi ve složení: Eman Lakva,

Jaroslav Dušek, Ladislav Přindiš

 

4. Zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření MO za období od poslední členské schůze (2018)

 

5. Zprávu rybářského hospodáře MO za období od poslední členské schůze (2018)

 

6. Zprávu o práci s mládeží v rybářském kroužku za období od poslední členské schůze.(2018)

 

7. Zprávu o čerpání finančních prostředků za rok 2018

 

8. Plán práce MO a finanční rozpočet MO na rok 2019

 

9. Delegáta krajské konference ÚS ČRS Ostrava v roce 2019 Martina Lóna, jednatele MO, jako náhradníka Ing. Josefa Lavičku

 

10. Plán školení nových členů  pro rok 2019

 

III. Ukládá:

 

1. Delegátu územní konference podpořit návrh ÚS na získání finančních prostředků do FRR na nákup revírů.

2. V rámci péče o životní prostředí a realizace důležitých ekologických programů všem členům MO, aby se aktivně zapojili do všech akcí, které se týkají tvorby a ochrany životního prostředí, konkrétně pak v oblasti čistoty vod a ochraně ohrožených živočichů.

Termín: průběžně

3. Vedoucímu pro práci s mládeží uspořádat v průběhu letních měsíců roku 2019 soustředění kroužku mladých rybářů, nebo uspořádat rybářské závody pro mládež v Bělkovicích – Lašťanech, či v Moravském Berouně.

Termín: do 30.9.2019

4. Vedoucímu rybářské stráže naší MO ke zkvalitnění činnosti DRS naší MO zorganizovat konání schůzek dobrovolných členů RS aspoň jednou ročně.

Termín: průběžně

 

Usnesení bylo přijato většinou přítomných volících členů MO:

 

Pro: 26           proti:  0        držel se: 0

 

V Bohuňovicích dne 23.2.2019

 

Doc. Mgr. Miroslav Vepřek  

Alois Jančík                           

Josef Náplava

 

Ad. 14 Závěr

Schůzi ukončil přesedající předseda MO Mgr. Radomír Bednář poděkováním všem přítomným členům naší organizace s přáním úspěšného lovu a krásných zážitků u vody v letošním roce.

Dále všechny ujistil, že udržení dobrého jména naší MO a pstruží líhně v Domašově nad Bystřicí bylo a vždy bude našim hlavním snažením.

 

V Bohuňovicích dne 23. února 2019

 

Zapsal : Jednatel MO Martin Lón                                           

Ověřil : předseda MO Mgr. Radomír Bednář

 

Originál zápisu a jeho nedílné součásti jsou uloženy v dokumentaci jednatele MO.
Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 26 visitors (82 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=